KalendarzZasady rekrutacji do klasy 7

ZASADY REKRUTACJI

 

I ETAP REKRUTACJI:

Zgodnie z Ustawą z dnia 14 grudnia 2016 roku Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe art. 202:

1. Do oddziału dwujęzycznego w publicznej szkole podstawowej przyjmuje się w pierwszej kolejności ucznia SP1, który:

a) otrzymał promocję do klasy VII;
b) uzyskał pozytywny wynik sprawdzianu predyspozycji językowych przeprowadzanego na warunkach ustalonych przez radę pedagogiczną. W związku z trwającą trudną sytuacją pandemiczną w kraju wszystkie nasze działania, spotkania z uczniami, przeprowadzanie sprawdzianu będą odbywały się w ścisłym reżimie sanitarnym.

2. W przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunki, o których mowa w punkcie 1, niż liczba wolnych miejsc na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę łącznie następujące kryteria:

a) wynik sprawdzianu predyspozycji językowych (liczba punktów),
b) wymienione na świadectwie promocyjnym do klasy VII szkoły podstawowej oceny
z języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego przeliczone na punkty:
- za ocenę celującą – przyznaje się 18 punktów
- za ocenę bardzo dobrą – przyznaje się 17 punktów
- za ocenę dobrą – przyznaje się 14 punktów
- za ocenę dostateczną – przyznaje się 8 punktów
- za ocenę dopuszczającą – przyznaje się 2 punkty
(na podst. Rozporządzenia MEN z 16 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek §4),
c) świadectwo promocyjne do klasy VII szkoły podstawowej z wyróżnieniem, za które przyznaje się 7 punktów
(na podst. Rozporządzenia MEN z 16 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek §5).

 

II ETAP REKRUTACJI:

1. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu oddział nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie kryteria (art. 131 ust. 2 ustawy – Prawo oświatowe):

a) wielodzietność rodziny kandydata;
b) niepełnosprawność kandydata;
c) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;
d) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;
e) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;
f) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;
g) objęcie kandydata pieczą zastępczą.

W/w kryteria mają jednakową wartość.

2. Do wniosku o przyjęcie kandydata do klasy VII dwujęzycznej dołącza się odpowiednio dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata w/w kryteriów:

a) oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata,
b) orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne
(w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych Dz. U. z 2016 r. poz. 2046 i 1948),
c) prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem,
d) dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą
(zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej Dz. U. z 2016 r. poz. 575, 1583 i 1860).

 

III ETAP REKRUTACJI:

  1. W przypadku wolnych miejsc do oddziału dwujęzycznego na trzecim etapie postępowania rekrutacyjnego mogą być przyjęci kandydaci niebędący uczniami szkoły, którzy przystąpili do tego postępowania. Obowiązują kryteria I i II etapu.
     

 

 

Współpracujemy z: