KalendarzZasady rekrutacji do klas pierwszych na rok 2021/22

 

REKRUTACJA DO SZKÓŁ PODSTAWOWYCH NA ROK 2021/2022

 

Nabór do pierwszych klas szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Chorzów na rok szkolny 2021/2022

  1. Obowiązek szkolny od 7 roku życia.

  2. Prawo dziecka do rozpoczęcia edukacji szkolnej – na wniosek rodziców – od 6 roku życia. Dyrektor szkoły przyjmuje dziecko, jeżeli w roku poprzedzającym korzystało z przygotowania przedszkolnego albo posiada opinię o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej wydaną przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną.

Do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej przyjmuje się dzieci zamieszkałe w obwodzie danej szkoły na podstawie zgłoszenia rodziców (opiekunów prawnych). Wyboru dokonuje rodzic/opiekun prawny wypełniając „zgłoszenie do szkoły podstawowej”.

Zgodnie z ustawą o systemie oświaty kandydaci zamieszkali poza obwodem szkoły podstawowej mogą być przyjęci do klasy pierwszej po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami. Rodzice wypełniają „wniosek” zawierający kryteria rekrutacji.

      Terminy rekrutacji w oddzielnej zakładce.

Współpracujemy z: