KalendarzZasady przyjmowania do klasy 1

ZASADY PRZYJMOWANIA DO KLASY 1 W ROKU SZK. 2021/22

 

Zgodnie z Ustawąz dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe, art. 133:

  1. Do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej przyjmuje się dzieci zamieszkałe w obwodzie SP1 bez przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego, na podstawie zgłoszenia rodziców (opiekunów prawnych). Wyboru dokonuje rodzic/opiekun prawny wypełniając „zgłoszenie do szkoly podstawowej”.

 

  1. Kandydaci zamieszkali poza obwodem publicznej szkoły podstawowej mogą być przyjęci do klasy I po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli Szkoła Podstawowa nr 1 w Chorzowie nadal będzie dysponowała wolnymi miejscami.

 

Rodzice wypełniają „wniosek” zawierający kryteria rekrutacji i dołączają niezbędne dokumenty potwierdzający spełnianie tych kryteriów.

 

  1. W postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2021/2022 do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem wybranej szkoły brane są pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący.

 

 

Terminy rekrutacji w oddzielnej zakładce

Współpracujemy z: