GlobusWymagania edukacyjne

 

Wymagania na poszczególne oceny:


 

 1. W klasach 4-8 oceny śródroczne i roczne ustala się według następujących zasad:


  a) uczeń, który biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami i umiejętnościami w rozwiązywaniu problemów teoretycznych i praktycznych objętych programem nauczania i wynikających z podstawy programowej, proponuje oryginalne rozwiązania, wykazuje dojrzałość myślenia, twórczo i samodzielnie rozwija własne uzdolnienia i zainteresowania, wykonuje prace o znacznym stopniu trudności, otrzymuje ocenę celującą;

  b) uczeń, który sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami i umiejętnościami, samodzielnie rozwiązuje problemy teoretyczne i praktyczne ujęte w programie nauczania i wynikające z podstawy programowej, potrafi zastosować poznaną wiedzę do rozwiązywania zadań i problemów w nowych sytuacjach, otrzymuje ocenę bardzo dobrą;

  c) uczeń, który poprawnie stosuje wiadomości i umiejętności ujęte w programie nauczania i wynikające z podstawy programowej, rozwiązuje samodzielnie typowe zadania teoretyczne i praktyczne, otrzymuje ocenę dobrą;

  d) uczeń, który wykonuje zadania teoretyczne i praktyczne typowe o średnim poziomie trudności, a zdobyte przez niego wiadomości i umiejętności ujęte w programie nauczania i wynikające z podstawy programowej pozwalają na rozwijanie kompetencji, otrzymuje ocenę dostateczną;

  e) uczeń, który potrafi wykonać zadania teoretyczne i praktyczne o niewielkim poziomie trudności, a zdobyte przez niego wiadomości i umiejętności ujęte w programie nauczania i wynikające z podstawy programowej umożliwiają osiąganie celów edukacyjnych, otrzymuje ocenę dopuszczającą.

 2. Ustalanie oceny z wiadomości i umiejętności ujętych w programie nauczania i wynikających z podstawy programowej we wszystkich klasach przebiega według ustalonych zasad procentowych:


 

co najmniej 30% ocena dopuszczająca (2)

co najmniej 50% ocena dostateczna (3)

co najmniej 70% ocena dobra (4)

co najmniej 90% ocena bardzo dobra (5)

co najmniej 98% ocena celująca (6)

 

W ocenianiu stosuje się system wagowy 1-3. Poszczególnym ocenom przypisane są wagi, nauczyciel zapowiadając sprawdzenie wiadomości, odpowiedź informuje ucznia o wadze oceny .

Oceny śródroczne/roczne wystawia się, biorąc pod uwagę średnie ważone, według następujących przedziałów:
1,60 niedostateczny
1,61 - 2,5 - dopuszczający
2,51 - 3,5 - dostateczny
3,51 - 4,5 - dobry
4,51 - 5,49 - bardzo dobry
5,50 – celujący


 

Zestaw programów nauczania zatwierdzony do realizacji w roku szk. 2020/2021

 

KLASY I- III

Przedmiot

Nazwa programu nauczania, autor, wydawnictwo

Edukacja wczesnoszkolna

Elementarz odkrywców. Program nauczania dla I etapu kształcenia eduk. wczesnoszkolnej
Autor Teresa Janicka
Wyd. Nowa Era

Język angielski

Program nauczania j. angielskiego dla kl.1-3
Autor M.Bogucka
Wyd. Pearson Central Europe

Religia

W rodzinie dzieci Bożych - program nauczania religii w szkole podstawowej w klasach I-III
Wyd.: Jedność
Autor: T. Śmiech, E. Kondrak, B. Nosek

Etyka

Chcemy być lepsi. Program nauczania etyki w klasach I-III szkoły podstawowej.
Autor: M. Gorczyk.

KLASA IV - VI

Język polski

Między nami- program naucz. j. polskiego w szkole podstawowej w kl.4-8
Autor J.Piasta-Siechowicz, A.Łuczak, A.Murdzek, E.Prylińska
Wyd. GWO

Matematyka

Matematyka z kluczem - progr. naucz. matematyki w kl. 4-8 szkoły podst.
Autor M.Braun, A.Mańkowska
Wyd. Nowa Era

Przyroda

Tajemnice przyrody - progr. naucz.przyrody w kl.4 szkoły podstawowej
Autor J.Golanko
Wyd. Nowa Era

Geografia

Planeta Nowa – program nauczania geografii w szkole podst.
Autor R.Malarz, M.Szubert, T.Rachwał
Wyd. Nowa Era

Biologia

Puls życia- pr. naucz. biologii w kl.5-8
Autor A.Zdziennicka,
Wyd. Nowa Era

Historia

Wczoraj i dziś - program naucz. historii w kl.4-8 szkoły podstawowej
Autor T.Maćkowski,
Wyd. Nowa Era

Plastyka

Do dzieła – progr. naucz. plastyki w kl. 4-7 szkoły podstawowej
Autor J.Lukas, K.Onak, M.Ipczyńska, N.Mrozkowiak
Wyd. Nowa Era

Muzyka

Lekcja muzyki – progr. naucz.muzyki w kl.4-7
Autor M.Gromek, G. Kilbach
Wyd. Nowa Era

Technika

Jak to działa – program naucz. ogólnego techniki w szkole podstawowej
Autor L.Łabecki, M. Łabędzka
Wyd. Nowa Era

Informatyka

Teraz bajty – informatyka dla kl.4-6 szkoły podstawowej
Autor G. Koba
Wyd.: Migra

Język angielski

Program naucz. j. angielskiego dla kl.4-8
Autor J.Stefańska
Wyd.Pearson Central Europe

Wych. fizyczne

Wartości i aktualizacje. Autorski program nauczania wychowania fizycznego dla klas 4-8 szkoły podstawowej
Autor A.Romanowska
Wyd. Korepetytor

WDŻR

Wędrując ku dorosłości- program nauczania wychowanie do życia w rodzinie dla uczniów kl.4 szkoły podstawowej
Autor T.Król,
Wyd. Rubikon

Wędrując ku dorosłości- program nauczania wychowanie do życia w rodzinie dla uczniów kl.5 szkoły podstawowej
Autor T.Król,
Wyd. Rubikon

Wędrując ku dorosłości- program nauczania wychowanie do życia w rodzinie dla uczniów kl.6 szkoły podstawowej
Autor T.Król,
Wyd. Rubikon

Etyka

Program autorski - W świecie wartości
Autor M.Kierepko

Religia

Odkrywamy tajemnice bożego świata - program nauczania religii w szkole podstawowej w klasach IV-VI
Wyd.: Jedność
Autor: K. Mielnicki, E. Kondrak, B. Nosek

 


KLASA VII i VIII 

Język polski

Między nami- program naucz. j. polskiego w szkole podstawowej
w kl.4-8

Autor J.Piasta-Siechowicz, A.Łuczak, A.Murdzek, E.Prylińska
Wyd. GWO

Matematyka

Matematyka z kluczem -progr. naucz. matematyki w kl. 4-8 szkoły podst.
Autor M.Braun, A.Mańkowska
Wyd. Nowa Era

Historia

Wczoraj i dziś - program naucz. historii w kl.4-8 szkoły podstawowej
Autor T.Maćkowski,
Wyd. Nowa Era

Plastyka

Do dzieła – progr. naucz. plastyki w kl. 4-7 szkoły podstawowej
Autor J.Lukas, K.Onak, M.Ipczyńska, N.Mrozkowiak
Wyd. Nowa Era

Muzyka

Lekcja muzyki – progr. naucz.muzyki w kl.4-7
Autor M.Gromek, G. Kilbach
Wyd. Nowa Era

Informatyka

Teraz bajty -informatyka dla szkoły podst. kl.7-8,
Autor G. Koba
Wyd. Migra

Język angielski

Progr. naucz. języka angielskiego dla kl.7-8
Autor J.Stefańska

Wych. fizyczne

Wartości i aktualizacje. Autorski program nauczania wychowania fizycznego dla klas 4-8 szkoły podstawowej
Autor A.Romanowska
Wyd. Korepetytor

WDŻR

Wędrując ku dorosłości- pr. naucz. wychowanie do życia w odzinie dla uczniów kl.7 szkoły podstawowej
Autor T.Król
Wyd. Rubikon

Wędrując ku dorosłości- pr. naucz. wychowanie do życia w odzinie dla uczniów kl.8 szkoły podstawowej
Autor T.Król
Wyd. Rubikon

Biologia

Puls życia- pr. naucz. biologii w kl.5-8
Autor A.Zdziennicka,
Wyd. Nowa Era

Geografia

Planeta Nowa – program nauczania geografii w szkole podst.
Autor R.Malarz, M.Szubert, T.Rachwał
Wyd. Nowa Era

Fizyka

To jest fizyka- program nauczania fizyki w kl.7-8
Autor M.Braun, W.Śliwa
Wyd. Nowa Era

Chemia

Chemia nowej ery- program nauczania chemii w szkole podstawowej
Autor T.Kulawik, M.Litwin
Wyd. Nowa Era

Język hiszpański

Program nauczania języka hiszpańskiego EXPLORA dla uczniów kl. 7 i 8 szkoły podstawowej
Autor K. Hadło, K.Polonka,
Wyd. DRACO

Język francuski

Program nauczania języka francuskiego dla uczniów kl.7 i 8 szkoły podstawowej, Autor J.Bacz-Kazior,
wyd. NOWELA

Religia

Kim jestem jako człowiek, kim chcę być jako chrześcijanin - klasa VII
Autor A.Mielnicki, E.Kondrak, B.Nosek, E.Parszewska,
Wyd. Jedność

Kim jestem jako człowiek, kim chcę być jako chrześcijanin - klasa VIII
Autor A.Mielnicki, E.Kondrak, B.Nosek, E.Parszewska,
Wyd. Jedność

Doradztwo zawodowe

Program nauczania doradztwa zawodowego w klasach VII -VIII
Autor. Monika Kierepko

Edukacja dla bezpieczeństwa

Program nauczania edukacji dla bezpieczeństwa w szkole podstawowej
Autor:Jarosław Słoma
Wyd. Nowa Era

 

Współpracujemy z: