KalendarzTerminarz rekrutacji do klasy I i VII

 

Szczegóły rekrutacji w zakładce Dla kandydata

 

 

TERMINARZ REKRUTACJI DO KLAS VII DWUJĘZYCZNYCH

1.03. – 7.05.21 r.

 

Składanie wniosków o przyjęcie kandydata do klasy VII dwujęzycznej ze wskazaniem preferowanego drugiego języka obcego.

11.05.21 r. (wtorek)

godz. 16:00

Sprawdzian predyspozycji językowych dla kandydatów – uczniów Szkoły Podstawowej nr 1.

12.05.21 r. (środa)

godz. 16:00

Sprawdzian predyspozycji językowych dla kandydatów spoza szkoły.

19.05.21 r.


 

(środa)

Ogłoszenie zakodowanych wyników sprawdzianu predyspozycji językowych kandydatów na stronie internetowej szkoły (BIP).

25.06. - 29.06.21 r. do godz. 14.30

 

Dostarczenie:

oryginału lub kopii świadectwa ukończenia klasy szóstej poświadczonej za zgodność z oryginałem przez dyrektora szkoły, którą kandydat ukończył.

 

29.06.21 r.

 

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do klasy VII dwujęzycznej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków i kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

30.06.21 r.

godz.13.00


 

Podanie do publicznej wiadomości zakodowanej listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych na stronie internetowej szkoły (BIP). Lista kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do wglądu w sekretariacie szkoły.

 

30.06 – 2.07.21 r.

do 14:30

Złożenie przez rodziców/prawnych opiekunów:

1) pisemnego potwierdzenia woli przyjęcia*

2) oświadczeń w sprawie religii/ etyki*.

 

5.07.21 r.

 

Podanie do wiadomości informacji o przyjęciu lub nieprzyjęciu kandydata do klasy VII dwujęzycznej SP1- BIP szkoły.


*Potwierdzenie woli oraz oświadczenia do pobrania w zakładce „Dla Rodzica” na stronie internetowej szkoły

 

W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, rodzic kandydata (prawny opiekun) może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata
(na podst. art. 158 ust. 6 ustawy – Prawo oświatowe).

 

Terminy rekrutacji do kl. I (dzieci spoza obwodu szkoły) na rok szkolny 2020/2021


 

Lp.

Rodzaj czynności

Termin 
w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin 
w postępowaniu uzupełniającym

1

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

od 1 do 12

marca 2021r.

od 26 kwietnia
do 7 maja 2021r.

2

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w  postępowaniu rekrutacyjnym

od 1 do 26

marca 2021r.

od 26 kwietnia
do 14 maja 2021r.

3

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

1 kwietnia 2021r.

godzina 9.00

17 maja 2021r.

godzina 9.00

4

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

od 1 do 16 kwietnia 2021r.

od 17 do 26 maja 2021r.

5

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

20 kwietnia 2021r.

godzina 9.00

28 maja 2021r.

godzina 9.00


TRYB ODWOŁAWCZY zgodnie z art. 158 ust. 6-9 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (tj. Dz. U. z 2018r. poz. 996 ze zm.).

 

W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do publicznej szkoły podstawowej.

 

Współpracujemy z: