KalendarzTerminarz rekrutacji do klasy 7

TERMINARZ REKRUTACJI

1.03. – 7.05.21 r.

 

Składanie wniosków o przyjęcie kandydata do klasy VII dwujęzycznej ze wskazaniem preferowanego drugiego języka obcego.

11.05.21 r. (wtorek)

godz. 17:00

Sprawdzian predyspozycji językowych dla kandydatów – uczniów Szkoły Podstawowej nr 1.

12.05.21 r. (środa)

godz. 16:00

Sprawdzian predyspozycji językowych dla kandydatów spoza szkoły.

19.05.21 r.


 

(środa)

Ogłoszenie zakodowanych wyników sprawdzianu predyspozycji językowych kandydatów na stronie internetowej szkoły (BIP).

25.06. - 29.06.21 r. do godz. 14.30

 

Dostarczenie:

oryginału lub kopii świadectwa ukończenia klasy szóstej poświadczonej za zgodność z oryginałem przez dyrektora szkoły, którą kandydat ukończył.

 

29.06.21 r.

 

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do klasy VII dwujęzycznej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków i kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

30.06.21 r.

godz.13.00


 

Podanie do publicznej wiadomości zakodowanej listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych na stronie internetowej szkoły (BIP). Lista kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do wglądu w sekretariacie szkoły.

 

30.06 – 2.07.21 r.

do 14:30

Złożenie przez rodziców/prawnych opiekunów:

1) pisemnego potwierdzenia woli przyjęcia*

2) oświadczeń w sprawie religii/ etyki*.

 

5.07.21 r.

 

Podanie do wiadomości informacji o przyjęciu lub nieprzyjęciu kandydata do klasy VII dwujęzycznej SP1- BIP szkoły.

 

*Potwierdzenie woli oraz oświadczenia do pobrania w zakładce „Dla Rodzica” na stronie internetowej szkoły

 

W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, rodzic kandydata (prawny opiekun) może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata
(na podst. art. 158 ust. 6 ustawy – Prawo oświatowe).

 

Współpracujemy z: