BudzikTerminarz rekrutacji do klasy 1

TERMINARZ REKRUTACJI DO KLASY 1 

Terminy rekrutacji do klasy I (dzieci spoza obwodu szkoły) na rok szkolny 2021/2022 


 

Lp.

Rodzaj czynności

Termin 
w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin 
w postępowaniu uzupełniającym

1

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

od 1 do 12

marca 2021r.

od 26 kwietnia
do 7 maja 2021r.

2

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w  postępowaniu rekrutacyjnym

od 1 do 26

marca 2021r.

od 26 kwietnia
do 14 maja 2021r.

3

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

1 kwietnia 2021r.

godzina 9.00

17 maja 2021r.

godzina 9.00

4

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

od 1 do 16 kwietnia 2021r.

od 17 do 26 maja 2021r.

5

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

20 kwietnia 2021r.

godzina 9.00

28 maja 2021r.

godzina 9.00

 

 

TRYB ODWOŁAWCZY zgodnie z art. 158 ust. 6-9 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe (tj. Dz.U. z 2020r., poz 910 ze zm.). 

W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, rodzic/opiekun prawny kandydata może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do publicznej szkoły podstawowej. 

Współpracujemy z: