TrofeumSystem motywacyjny

 

System motywacyjny
Szkoły Podstawowej nr 1 im. Janusza Korczaka 
z Oddziałami Dwujęzycznymi

w Chorzowie

 

 1. Pochwały wychowawcy przyznawane są co miesiąc, najpóźniej w drugim tygodniu kolejnego miesiąca.

 2. Pochwałę otrzymuje uczeń, który spełnia ustalone kryteria wymienione w tabeli
  (pkt. 6).

 3. Uczniowie klas I - VIII w ciągu całego roku szkolnego mają możliwość otrzymania maksymalnie dziewięciu pochwał.

 4. Okres przyznawania pochwał trwa od 1 września do 31 maja.

 5. Wychowawca wpisuje pochwały (razem z komentarzem) co miesiąc do Librusa po zasięgnięciu opinii klasy.

Schemat poniżej:

DZIENNIK

ZACHOWANIE

KLASA

DODAJ SERYJNIE

POCHWAŁA
wymagany komentarz: brak wykroczeń, brak zakłóceń lub jedno zakłócenie

 

 1. Kryteria przyznawania pochwał:

 

POCHWAŁY MIESIĘCZNE

KRYTERIA

NAGRODA

 

IX

Uczeń:

 

stosuje się do norm i zasad ustalonych na początku roku szkolnego

 

wywiązuje się z obowiązków ucznia

 

nie posiada żadnych uwag
w miesiącu z zakresu wykroczeń /odnotowanych w Librusie/

 

posiada maksymalnie jedną uwagę w miesiącu z zakresu zakłóceń /odnotowaną w Librusie/

 

pochwała wychowawcy

 

 

X

pochwała wychowawcy

 

 

XI

pochwała wychowawcy

 

 

XII

pochwała wychowawcy

 

 

I

pochwała wychowawcy

 

 

II

pochwała wychowawcy

 

 

III

pochwała wychowawcy

 

 

IV

pochwała wychowawcy

 

 

V

pochwała wychowawcy

 

 

 

 1. Podsumowanie otrzymanych pochwał odbywa się na koniec roku szkolnego:

 

 

 

 

POCHWAŁY

(wrzesień – maj)

 

 

NAGRODY

 

 

9 pochwał wychowawcy

 

(brak wykroczeń w całym roku szkolnym oraz brak zakłóceń tego samego rodzaju -powtarzających się w całym roku szkolnym)

 

 

 • pisemna pochwała dyrektora

 • wycieczka lub wyjście lub pokaz

 • lody

 

8 pochwał wychowawcy

 

((brak wykroczeń w całym roku szkolnym oraz brak zakłóceń tego samego rodzaju -powtarzających się
w całym roku szkolnym)

 

 

 • lody

 

7 pochwał wychowawcy

 

(brak wykroczeń w całym roku szkolnym oraz brak zakłóceń tego samego rodzaju -powtarzających się w całym roku szkolnym)

 

 

 • dyplom wychowawcy

 

 

 

 

 

 

 

 

DEFINIOWANIE UWAG:

 

Uwagi w Librusie zapisujemy w następujący sposób.

 

Zakłócenia:

 

- spóźnienie na lekcję

- jedzenie podczas lekcji/ żucie gumy

- używanie telefonu komórkowego

- rozmawianie

- odzywanie się bez wcześniejszego podniesienia ręki

- głośne zachowanie po wejściu do klasy

- zabieranie innym uczniom przedmiotów

- używanie wulgaryzmów i wrogich gestów /w stosunku do innych uczniów/

- nieprzestrzeganie porządku w klasie/bałagan w zajmowanym miejscu lub drobne zniszczenia mienia szkoły/

- bieganie i popychanie uczniów

- wspinanie się na ogrodzenie i konstrukcje metalowe

 

Np. Zakłócenie- uczeń spóźnił się na lekcję.

 

 

Wykroczenia:

 

- agresywne zachowanie / bicie, kopanie, duszenie, nękanie, wyzwiska, wyłudzanie pieniędzy/

- odmowa wykonania polecenia

- wagary/ brak realizacji obowiązku szkolnego lub ucieczka z lekcji/

- kradzież

- kłamstwo /podrobiony podpis rodzica/

- cyberprzemoc/ treści pornograficzne /

- naruszenie godności nauczyciela /słowem, gestem/

- przyjście ucznia do szkoły pod wpływem środków psychoaktywnych

- przyniesienie do szkoły niebezpiecznych przedmiotów

- niszczenie mienia szkoły /np. kopanie po drzwiach itp./

- wychodzenie poza teren szkoły

- niestosowny wygląd

 

Np. Wykroczenie- uczeń niszczy mienie szkoły/pisze po ławce/.

 

Współpracujemy z: