KalendarzStołówka

REGULAMIN STOŁÓWKI SZKOLNEJ

PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 W CHORZOWIE

§1.

1. Stołówka szkolna czynna jest w godzinach 11.30-15.00

2. Koszt jednego pełnego posiłku wynosi 5,00 zł.

§2.

1.Uczniowie korzystają ze stołówki szkolnej na podstawie zgłoszenia u kierownika świetlicy, dokonanego przez rodziców.

2.Do korzystania z posiłków uprawnieni są również uczniowie, których posiłki dofinansowuje OPS w Chorzowie na podstawie procedur obowiązujących przy realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania.


 

§3

1.Wysokość opłaty jest określana przez kierownika świetlicy zawsze na koniec miesiąca.

2. Brak wpłaty powoduje wstrzymanie obiadów w kolejnym miesiącu oraz naliczenie odsetek.

§4

1.Opłaty za posiłek należy dokonywać przelewem na rachunek bankowy szkoły o numerze

86 1050 1214 1000 0024 2729 6393 w terminie do 10 każdego miesiąca następującego po

wykonaniu usługi. Prawidłowo opisana wpłata za obiady powinna zawierać skróconą nazwę szkoły, imię i nazwisko dziecka oraz nazwę miesiąca, jakiego dotyczy: np. SP 1/wpłata za obiady/miesiąc/imię i nazwisko ucznia.

§5

1. Uczeń korzysta z obiadów wg podanego harmonogramu.

2. Dziecko po wejściu do stołówki dezynfekuje ręce, zgłasza swoją obecność nauczycielowi dyżurującemu i zajmuje miejsce przy stoliku (przy stoliku siedzą dwie osoby)

3. Na stole znajduje się obiad i sztućce. Po zjedzeniu uczeń odnosi naczynia do okienka i opuszcza jadalnię.

 

 

Współpracujemy z: