GlobusRegulamin świetlicy

Godziny pracy świetlicy 6:45 - 16:30

 

REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ

 

Świetlica działa zgodnie z procedurą organizacji zajęć w szkole w oparciu o wytyczne MEN.

 

Świetlica realizuje zadania według własnego rocznego planu pracy oraz miesięcznego rozkładu zajęć opracowanego w oparciu o roczny plan pracy szkoły.


1. Do zadań świetlicy należy:

 • organizowanie opieki, pomocy w nauce, tworzenie warunków do nauki własnej, przyzwyczajanie do samodzielnej pracy;

 • organizowanie gier i zabaw ruchowych, mających na celu prawidłowy rozwój fizyczny;

 • organizacja zajęć rekreacyjnych w terenie;

 • kształtowanie zainteresowań czytelniczych poprzez realizację założeń kampanii społecznej Cała Polska Czyta Dzieciom;

 • odkrywanie i rozwijanie zainteresowań (kółka zainteresowań);

 • działania w ramach wolontariatu;

 • stworzenie warunków do uczestnictwa w kulturze, kształcenie kulturalnego życia codziennego;

 • upowszechnienie zasad kultury zdrowotnej, kształtowanie nawyków higieny i czystości oraz dbałości o zachowanie zdrowia;

 • działania proekologiczne;

 • współdziałanie z nauczycielami, rodzicami oraz instytucjami społecznymi;

 • organizowanie żywienia uczniów (obiady)

 

2.Dzieci zostają zapisane do świetlicy po dostarczeniu karty zgłoszenia.


 3.Świetlica jest czynna w każdym dniu zajęć szkolnych w godz. od 6.45 do 16.30.

 4.Stałym uczestnikiem świetlicy jest dziecko, które Rodzice lub Opiekunowie zapisali na zajęcia świetlicowe. Okazjonalnie do świetlicy może przyjść uczeń, który z uzasadnionego powodu nie ma zapewnionej w danym momencie opieki.

5.W świetlicy prowadzone są zajęcia w grupach wychowawczych. Grupa wychowawcza nie powinna przekraczać 25 uczniów.

6.Uczniowie przebywający w świetlicy zobowiązani są do przestrzegania regulaminu świetlicy.

7.Wychowankom nie wolno opuszczać pomieszczeń świetlicowych bez pozwolenia. Dzieci samodzielnie opuszczają świetlicę tylko na pisemną prośbę rodziców.

8.Rodzic, który odbiera dziecko ze świetlicy nie wchodzi na korytarz szkolny podczas lekcji. Zawiadamia portiera, który dzwoni do świetlicy podając imię i nazwisko dziecka.

 

 

Współpracujemy z:

 

 

     

 

Współpracujemy z: