Książki i kula ziemskaRegulamin Samorządu Uczniowskiego

Regulamin Samorządu Uczniowskiego  Szkoły Podstawowej nr 1 im. Janusza Korczaka w Chorzowie

Regulamin opracowano na podstawie Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 roku art.55

1. W szkole działa Samorząd Uczniowski, zwany dalej SU.
2. SU tworzą wszyscy uczniowie szkoły.
3. Regulamin SU nie może być sprzeczny ze Statutem Szkoły.
4. SU może przedstawić Dyrektorowi, Radzie Pedagogicznej i Radzie Rodziców wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów, takich jak:

a) prawo do zapoznania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami,
b) prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu,
c) prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań,
d) prawo redagowania i wydawania Informatora SU,
e) prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu z Dyrektorem,
f) prawo wyboru nauczyciela pełniącego funkcję opiekuna samorządu.

5. Organami SU są Zarząd SU i trójki klasowe.
6. Organy SU są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów w szkole.
7. Zarząd SU pełni funkcję nadrzędną wobec trójek klasowych.
8. W skład Zarządu SU wchodzą: przewodniczący, zastępca sekretarz.
9. Do kompetencji Zarządu i trójek klasowych należy uchwalanie Regulaminu SU i rocznego planu pracy.
10. Do kompetencji Zarządu SU należy opiniowanie, wnioskowanie i udzielanie odpowiedzi w sprawach uczniów i szkoły.
11. Trójki klasowe są przedstawicielami klas, wybieranymi w pierwszych dwóch tygodniach września.
12. Trójki klasowe mają obowiązek:

a) wysłuchać opinii i wniosków uczniów swojej klasy i przekazać Zarządowi SU,
b) uczestniczyć w walnych zebraniach SU,
c) przekazywać informacje zwrotne na temat uchwał i decyzji podjętych przez Zarząd SU.

13. Każdy uczeń – członek SU ma prawo:

a) wnioskować o możliwość uczestniczenia w walnym zebraniu SU,
b) wnioskować  i opiniować do trójki klasowej w sprawach określonych w Regulaminie SU.

14. Organy SU obradują na walnych zebraniach zwyczajnych i nadzwyczajnych.
15. Przedstawiciele SU mają prawo uczestnictwa w posiedzeniach Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców – na zaproszenie.
16. Zarząd SU powołuje w zależności od potrzeb stałe i doraźne sekcje.
17. Zebrania sekcji odbywają się zgodnie z harmonogramem każdej sekcji.
18. Realizując swoje zadania SU współpracuje z innymi organami szkoły, a w szczególności z Dyrektorem, Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców ustnie i pisemnie.
19. Walne zebrania SU organizowane są:

a) zwyczajne - zgodnie z następującym schematem,
- po wyborach, a następnie zgodnie z planem pracy, nie rzadziej niż trzy razy w semestrze,
b) nadzwyczajne (pilne) w związku z ważnymi problemami i sprawami, które trzeba rozwiązać w miarę bieżących potrzeb.

20. Walne zebranie uczniów w toku kadencji na wniosek uczniów może dokonać zmian lub uzupełnień regulaminu.
21. Walne zebrania odbywają się pod kierownictwem opiekuna lub nauczyciela zastępującego.
22. Podejmowanie uchwał odbywa się za zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej pięćdziesiąt procent plus jedna osoba. Głosowanie jest jawne.
23. Zasady wybierania i działania organów SU określa Regulamin SU.
24. Zarząd SU wybierany jest przez ogół uczniów w wyborach równych, tajnych i bezpośrednich.
25. Wybory do Zarządu SU odbywają się co roku w październiku, dzień po wiecu wyborczym.
26. Kadencja władz SU trwa jeden rok szkolny.
27. Członkami SU mogą być wyłącznie uczniowie szkoły. W chwili odejścia ucznia ze szkoły przestaje być on członkiem Samorządu.
28. Prawa do głosowania:
a) klasy I oddają głos na zbiorczej karcie głosowania;

b) w klasach II-VIII głos oddaje każdy uczeń w tajnym głosowaniu.

29. Przebieg głosowania:
a) wybory Zarządu organizuje i nadzoruje trzyosobowa Komisja Wyborcza powołana przez trójki klasowe;
b) z każdej klasy II - VIII może być maksymalnie dwóch kandydatów, którzy mają poparcie wychowawcy i klasy;
c) kandydat powinien mieć przynajmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania oraz nie może mieć negatywnych uwag w bieżącym roku szkolnym,
d) kandydujący nie może być uczniem drugorocznym,
e) podczas wiecu kandydat prezentuje się przed społecznością szkolną, opowiada o swoich zainteresowaniach, odpowiada na pytania wyborców i prezentuje dotychczasowych dokonaniach oraz deklaruje jaki będzie jego wkład w pracę SU,
f) kandydujący do Zarządu prowadzi kampanię sam lub przy pomocy sztabu wyborczego,
g) osoba, która nie wywiązuje się z terminów i ustaleń dotyczących kandydata do zarządu SU, na wniosek uczniów lub opiekunów SU, może zostać skreślona z listy wyborczej za pozytywną opinią trójek klasowych i opiekunów SU,
h) po zakończeniu wiecu obowiązuje cisza przedwyborcza. Kandydaci mają obowiązek usunąć we własnym zakresie plakaty wyborcze w ustalonym terminie,
i) kandydujący może brać udział w głosowaniu,
j) każdy uczeń biorący udział w głosowaniu może oddać po jednym głosie na maksymalnie trzech kandydatów,
k) podliczaniem głosów zajmuje się Komisja Wyborcza,
l) ogłoszenie wyników ma miejsce maksymalnie do 3 dni po głosowaniu,
m) przewodniczącym, zastępcą i sekretarzem zostają uczniowie, którzy uzyskali odpowiednio największą liczbę głosów,
n) Komisja Wyborcza sporządza protokół, który podpisują wszyscy jej członkowie wraz z nauczycielami odpowiedzialnymi za przebieg wyborów,
o) na pierwszym walnym zebraniu Zarząd składa uroczyste ślubowanie o treści:

„My, członkowie Rady Samorządu uczniowskiego, przyrzekamy nie zawieść zaufania koleżanek i kolegów, godnie pełnić powierzone nam zaszczytne funkcje.
Przyrzekamy sumiennie spełniać nasze obowiązki i pracować dla dobra całej społeczności szkolnej.
Przyrzekamy w swej pracy zawsze uwzględniać słuszne życzenia i propozycje koleżanek i kolegów.
Przyrzekamy pomagać dyrekcji szkoły, nauczycielom i wychowawcom w organizowaniu życia szkolnego.
Przyrzekamy godnie reprezentować szkołę.
Przyrzekamy godnie podtrzymywać piękne tradycje szkoły.
Przyrzekamy nie nadużywać naszych uprawnień i postępować zawsze zgodnie z Regulaminem Samorządu Uczniowskiego.
Obiecujemy jednocześnie, że w miarę naszych możliwości starać się będziemy uprzyjemniać koleżankom i kolegom pobyt w szkole, organizując ciekawe imprezy. „

30. W przypadku nie wywiązywania się z powierzonych funkcji w Zarządzie SU i budzącym zastrzeżenia zachowaniu ucznia, opiekunowie mają prawo odwołać ucznia z powierzonej funkcji w Zarządzie SU.
Odwołanie może nastąpić na nadzwyczajnym zebraniu po uzyskaniu większości głosów w głosowaniu jawnym.
Kolejno wybrana osoba w wyborach przejmuje jej dotychczasowe funkcje.
31. Opiekunem SU może być tylko nauczyciel uczący w szkole.
32. Opiekun czuwa nad całokształtem prac SU, służy doświadczeniem i radą w zakresie przestrzegania reguł demokracji.
33. Samorząd Uczniowski może posiadać własny fundusz, który służy do finansowania jego działalności.
34. Fundusz SU może być tworzony:

a) ze zbiórki surowców wtórnych,
b) ze środków przekazanych przez Radę Rodziców i inne organizacje,
c) z okazyjnie przeprowadzanych loterii,
d) ze składek dobrowolnych SU (wysokość ustalana corocznie na pierwszym walnym zebraniu),
e) ze sprzedaży napojów,
f) z odpłatnie wykonanych zdjęć podczas imprez szkolnych,
g) z Informatora Szkoły.

35. Operacje finansowe i dokumentacja powinny być prowadzone zgodnie z ogólnymi zasadami obowiązującymi w gospodarce szkoły.
36. Dokumentację finansów prowadzi sekcja ds. finansowych lub skarbnik SU powołany na pierwszym walnym zebraniu.
37. Dokumentacja SU składa się z następujących zasadniczych składników:

a) Regulaminu SU,
b) rocznego planu pracy,
c) zeszytu protokołów – prowadzi sekretarz,
d) rozliczenia finansowego.

38. W dokumentacji SU mogą się również znaleźć wszelkie archiwalne dokumenty o charakterze okolicznościowym jak np. dyplomy, zdjęcia.
39. Sprawy dotyczące współdziałania Dyrektora, Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców z Samorządem Uczniowskim powinny być rozpatrywane przy udziale wszystkich zainteresowanych stron.
40. Uczniowie występujący w obronie praw uczniowskich nie mogą być z tego powodu negatywnie oceniani.
41. Regulamin jest uchwalony większością głosów w głosowaniu jawnym na walnym zebraniu uczniów.
42. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego ogłoszenia.

Współpracujemy z: