TrofeumRegulamin przyznawania odznaki WZOROWY UCZEŃ w klasach I-III

1. Odpowiedzialnie i solidnie wywiązuje się z powierzonych zadań  i obowiązków.
2. Wykorzystuje w swojej pracy maksimum swoich możliwości, jest pracowity
i wytrwały.
3. Jest zawsze przygotowany do zajęć i aktywnie bierze w nich udział.
4. Systematycznie uczęszcza na zajęcia, a ewentualne nieobecności i spóźnienia
ma zawsze na bieżąco usprawiedliwione.
5. Aktywnie i chętnie bierze udział w życiu klasy i szkoły /konkursy, imprezy itp./
6. Zawsze przestrzega zasad kulturalnego zachowania /patrz „Postawy pożądane ucznia”/.
7. Jest koleżeński i potrafi zgodnie współpracować w zespole.
8. Potrafi panować nad własnymi emocjami.
9. Dba o czystość i estetykę swoich zeszytów, książek i przyborów, utrzymuje w idealnym porządku swoje otoczenie.

Współpracujemy z: