KalendarzProgram Wychowawczo - Profilaktyczny

PROGRAM WYCHOWAWCZO - PROFILAKTYCZNY

SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 IM. J. KORCZAKA

W CHORZOWIE

 

 

Motto: Dobry wychowawca, który nie wtłacza a wyzwala, nie ciągnie a wznosi, nie ugniata a kształtuje, nie dyktuje a uczy, nie żąda a zapytuje – przeżyje wraz z dziećmi wiele natchnionych chwil.”

 

Janusz Korczak

 

 

Program zatwierdzony przez Radę Rodziców w dniu  ……2.10.2019.……….

 

Program przyjęty do realizacji  przez Radę Pedagogiczną w dniu …3.10.2019…………

Spis treści:
 

 1. Wstęp
 2. Podstawa prawna szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego
 3. Model absolwenta szkoły
 4. Cel główny oraz cele szczegółowe
 5. Strategia wychowawczo-profilaktyczna
 6. Współpraca z instytucjami i organizacjami wspierającymi pracę szkoły
 7. Ewaluacja
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Wstęp

 

Szkoła podstawowa powinna wprowadzić dziecko w świat wiedzy, przygotować do wykonywania obowiązków ucznia oraz zachęcać do samorozwoju. Szkoła zajmuje się w takim samym stopniu dydaktyką jak wychowaniem i profilaktyką, ponieważ najważniejszym celem kształcenia jest dbałość o integralny rozwój biologiczny, poznawczy, emocjonalny, społeczny i moralny ucznia. Nauka powinna odbywać się w bezpiecznych warunkach oraz przyjaznej atmosferze do nauki z uwzględnieniem indywidualnych możliwości i potrzeb edukacyjnych każdego dziecka. Program wychowawczo-profilaktyczny pokazuje w jaki sposób szkoła będzie realizować te cele. Stworzony jest w oparciu o wyniki badania sytuacji wychowawczej szkoły oraz diagnozę czynników ryzyka i czynników chroniących w środowisku szkolnym. Uwzględnia potrzeby uczniów oraz wartości i oczekiwania, prezentowane przez rodziców i nauczycieli.

 

 1. Podstawa prawna szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego:

 

 1. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483).
 2. Konwencja o Prawach Dziecka z dnia 20 listopada 1989 r. (Dz. U. z 1991 r. Nr 120, poz. 526 i 527).
 3. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o Systemie Oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, ze zm.).
 4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz. U poz. 59).
 5. Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2011 nr 231 poz. 1375).
 6. Ustawa z dnia 8 kwietnia 2010 r. o zmianie ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu
  i wyrobów tytoniowych (Dz. U. 2010 Nr 81 poz. 529).
 7. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. 2012 poz. 1356 ze zm.).
 8. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2015 r. o przeciwdziałaniu narkomani (Dz. U. 2015 poz. 875).
 9. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2015 r. w sprawie zakresu i form prowadzenia w szkołach i placówkach systemu oświaty działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii.
 10. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U poz. 356).
 11. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. 2017, poz. 1591).
 12. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym (Dz. U. 2017, poz. 1578).

 

Dokumentacja wewnątrzszkolna stanowiąca podstawę opracowania Szkolnego Programu Wychowawczo - Profilaktycznego:

 

 1. Statut Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Janusza Korczaka w Chorzowie.
 2. Szkolny Zestaw Programów Nauczania.

 

Programy narodowe i krajowe:

 

 1. Narodowy Program Zdrowia (na lata 2016 -2020).
 2. Narodowy Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych .
 3. Krajowy Program Przeciwdziałania Narkomanii.
 4. Narodowy Program Ochrony Zdrowia Psychicznego .
 5. Rządowy Program „Bezpieczna +”.
 6. Program Zapobiegania Niedostosowaniu Społecznemu i Przestępczości wśród Dzieci i Młodzieży.

 

 1. Model absolwenta

 

Trudno mówić o skutecznym wychowaniu, jeśli nie określi się, jakim człowiekiem – w efekcie działań rodziców i nauczycieli oraz własnych wysiłków – ma się stać wychowanek. Należy więc postawić sobie pytanie: Jakim człowiekiem ma być uczeń opuszczający mury naszej szkoły? Wobec powyższego istotnym jest poznanie rodzicielskich oczekiwań w stosunku do szkoły, ponieważ jej zadaniem jest współpraca i wspieranie rodziców w realizowaniu ich koncepcji wychowania.

Z badania ankietowego, przeprowadzonego na reprezentatywnej grupie rodziców wynika, że chcą oni wychować swoje dziecko na osobę która:

 • szanuje innych ludzi i potrafi panować nad złością,
 • kocha i jest kochana przez innych,
 • jest uczciwa,
 • wie, jak zadbać o swoje zdrowie,
 • potrafi nawiązywać prawdziwe przyjaźnie,
 • zdobywa wiedzę,
 • potrafi współpracować z innymi,
 • realizuje się w życiu,
 • jest tolerancyjna,
 • przestrzega zasad moralnych,
 • jest ofiarna, gotowa do bezinteresownego pomagania innym
 • założy swoją rodzinę.

 

Podobne pytanie zadano nauczycielom, uczącym w szkole, którzy także wskazali na wyżej wymienione cechy jako najważniejsze dla nich w procesie wychowania. Ich lista kształtowała się następująco:

1.         szanuje innych ludzi, potrafi panować nad złością,

2.         jest uczciwa,

3.         jest osobą przestrzegającą zasad moralnych,

4.         potrafi współpracować z innymi,

5.         kocha i jest kochana przez innych.

6.         samorealizuje się w życiu,

7.         jest tolerancyjna,

8.         potrafi zadbać o swoje zdrowie,

9.         zdobywa wiedzę,

10.       potrafi nawiązywać prawdziwe przyjaźnie,

11.       ma dobrą pracę,

12.       jest ofiarna, gotowa do bezinteresownego pomagania innym.

 

 Na podstawie analizy ankiet kierowanych do rodziców i nauczycieli oraz w oparciu o wytyczne zawarte w obowiązującej podstawie programowej wyłoniono następujący model absolwenta naszej szkoły.

 

 

Nasz absolwent:
 

 • Traktuje innych z szacunkiem.
 • Potrafi rozwiązywać konflikty poprzez rozmowę.
 • Dba o kulturę słowa, stosuje zwroty grzecznościowe.
 • Szanuje starszych. Uznaje autorytet rodzica, nauczyciela.
 • Ma właściwy stosunek do kolegów i koleżanek.
 • Potrafi nawiązywać pozytywne relacje z innymi ludźmi, w tym relacje przyjacielskie.
 • Potrafi współpracować w grupie.
 • Jest uczciwy.
 • Zna normy społeczne i ich przestrzega.
 • Dba o zdrowie swoje oraz innych. Dba o higienę.
 • Przejawia postawę otwartości wobec innych ludzi oraz świata.
 • Jest tolerancyjny i traktuje z szacunkiem ludzi o innych poglądach, ludzi różnych narodów, ras, wyznawców różnych religii oraz osoby niepełnosprawne.
 • Jest wrażliwy na krzywdę innych ludzi: biednych, samotnych i cierpiących z różnych powodów.
 • Jest gotowy do udzielenia innym bezinteresownej pomocy.
 • Zna swoje mocne strony, uzdolnienia i predyspozycje.
 • Chętnie zdobywa wiedzę, wie jak to robić.
 • Poszukuje informacji z różnych źródeł, w tym z nowoczesnych technologii.
 • Porządkuje gromadzone informacje i potrafi je krytycznie ocenić.
 • Aktywnie uczestniczy w życiu szkoły, środowiska lokalnego oraz kraju.
 • Zna historię, kulturę i tradycje naszego kraju, troszczy się o utrzymanie i pomnażanie tego dziedzictwa.
 • Czyta ze zrozumieniem pisane teksty.
 • Korzysta z podstawowych umiejętności matematycznych w życiu codziennym.

 

 1. Cel główny oraz cele szczegółowe

 

Głównym celem kształcenia i wychowania jest dbałość o integralny rozwój we wszystkich sferach: biologicznej, poznawczej, emocjonalnej, społecznej i moralnej ucznia oraz wprowadzanie uczniów w świat wartości.

 

Z podstawy programowej, modelu absolwenta, diagnozy sytuacji wychowawczej oraz czynników ryzyka i chroniących wynikają cele szczegółowe:

 

 1. Wprowadzenie uczniów w świat wartości, wskazywanie norm i wzorców zachowań.
 2. Kształtowanie kompetencji społecznych – umiejętności nawiązywania relacji społecznych, pracy w grupie oraz komunikowania swoich potrzeb i rozwiązywania konfliktów.
 3. Wspieranie uczniów w zdobywaniu wiedzy oraz rozpoznawaniu swoich zainteresowań i predyspozycji.
 4. Edukacja w zakresie zdrowego odżywania się, zasad higieny, dbałości o aktywność fizyczną i poszanowania środowiska naturalnego.
 5. Profilaktyka zachowań ryzykownych –stosowania substancji psychoaktywnych oraz nadużywania technologii informacyjno-komunikacyjnych.

 

 

 

 1. Strategia wychowawczo-profilaktyczna szkoły

 

 

 1. WPROWADZENIE W ŚWIAT WARTOŚCI, WSKAZYWANIE NORM I WZORCÓW ZACHOWAŃ

 

ZADANIA

DZIAŁANIA

ADRESACI

OSOBY ODPOWIEDZIALNE

TERMIN REALIZACJI

1. Zaznajomienie uczniów
i rodziców z prawami
i obowiązkami ucznia.

Przedstawienie uczniom i rodzicom (w ramach lekcji wychowawczych i zebrań rodzicielskich) systemu praw i obowiązków  ucznia SP 1 wynikających ze statutu szkoły.

 

uczniowie klas 1-8, rodzice

 

wychowawcy,

Rada Pedagogiczna

 

cały rok szkolny,

2.Wprowadzenie nowych uczniów
w środowisko szkolne, zapoznanie z zasadami obowiązującymi w szkole.

Oprowadzenie po szkole, zapoznanie z pracownikami szkoły, poinformowanie
o zasadach zachowania obowiązujących na terenie szkoły i skutkach nieprzestrzegania zasad BHP. Opieka wychowawcy i uczniów klas 4-8 podczas przerw przez pierwszy miesiąc nauki szkolnej.

uczniowie klas pierwszych

wychowawcy klas, wychowawcy świetlicy, opiekunowie samorządu szkolnego, psycholog, uczniowie klas 4-8

wrzesień

3. Wdrażanie do respektowania prawa, zasad, regulaminów.

 

 

Redagowanie regulaminów klasowych i ich przestrzeganie. Uczenie samorządności przez wybór Samorządu Uczniowskiego, redagowanie gazetek SU.

 

uczniowie klas 1-8

wychowawcy klas,

Opiekunowie Samorządu Uczniowskiego

cały rok szkolny

4.Budowanie systemu wartości.

 

Organizowanie lekcji wychowawczych podejmujących tematykę wzajemnego szacunku, uczciwości, przestrzegania norm społecznych, tolerancji, sposobów rozstrzygania konfliktów oraz rozwijania umiejętności rozwiązywania problemów                                 z wykorzystaniem mediacji.

uczniowie klas 1-8

wychowawcy klas, pedagog szkolny, psycholog szkolny

cały rok szkolny

5.Uczenie tolerancji - poszanowania innych osób bez względu na wiek, przekonania, pochodzenie, wyznanie, kondycję fizyczną, status społeczny, materialny.

 

 

Zajęcia edukacyjno- profilaktyczne na temat szacunku okazywanego drugiemu człowiekowi podczas komunikacji bezpośredniej oraz za pośrednictwem Internetu i portali społecznościowych.

Wyciąganie konsekwencji regulaminowych za wszelkie przejawy dyskryminacji. Kształtowanie umiejętności współdziałania                             z rówieśnikami o różnych potrzebach edukacyjnych poprzez wspólną zabawę, naukę, pracę.

uczniowie klas 1-8

wychowawcy klas, wychowawcy świetlicy, pedagog, psycholog szkolny, pracownicy PP-P

cały rok szkolny

6.Rozwijanie empatii, umiejętności podejmowania działań mających na celu pomoc słabszym                                i potrzebującym.

Przeprowadzanie zbiórek charytatywnych dla potrzebujących, spotkania uczniów-wolontariuszy z przedszkolakami i seniorami, udział w innych akcjach organizowanych przez Szkolny Klub Wolontariatu.

 

Klasy 1-8, nauczyciele, rodzice

 

Wychowawcy  klas, opiekun Szkolnego Koła Wolontariatu

cały rok szkolny, kalendarz Koła Wolontariatu

7.Poznanie tradycji własnej rodziny, szkoły, regionu i kraju. Kształtowanie patriotyzmu i szacunku do symboli narodowych.

Poznawanie historii i tradycji własnej rodziny, regionu, narodu, kraju podczas zajęć edukacyjnych oraz w ośrodkach kultury.

Imprezy środowiskowe i wewnątrzszkolne np. Dzień Matki, Dzień Dziecka, ślubowanie klas pierwszych, spotkanie opłatkowe, dzień patrona szkoły, Dni Chorzowa, Andrzejki, Mikołajki. Uroczystości o charakterze państwowym – apele z okazji Dnia Niepodległości, Święta Konstytucji 3-go Maja; obchody rocznic, świąt narodowych i kościelnych.

 

uczniowie klas 1-8

nauczyciele języka polskiego,

nauczyciele historii,

wychowawcy

cały rok szkolny

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.Wdrażanie do umiejętnego korzystania z dóbr kultury oraz rozwijanie wrażliwości na sztukę.

Bogacenie przeżyć estetycznych poprzez zapoznanie dzieci ze sztuką regionalną i jej wytworami podczas różnych zajęć, a szczególnie w ramach ścieżki „edukacja regionalna”. Wycieczki krajoznawcze i kulturoznawcze.

Udział w spektaklach teatralnych, lekcjach muzealnych, bibliotecznych.

uczniowie klas 1-8

nauczyciele przyrody,

nauczyciele języka polskiego,

nauczyciel bibliotekarz,

wychowawcy świetlicy

cały rok szkolny

9.Rozwijanie edukacji czytelniczej.

Realizacja ścieżki „edukacja czytelniczo-medialna”. Zachęcanie uczniów do czytelnictwa poprzez różne formy pracy z tekstem (konkursy recytatorskie, plastyczne, inscenizacyjne itp.). Kształcenie umiejętności korzystania z biblioteki. Kształcenie umiejętności wybierania wartościowych programów telewizyjnych i radiowych.

uczniowie klas 1-8

nauczyciele języka polskiego,

nauczyciel bibliotekarz,

wychowawcy świetlicy

cały rok szkolny

10.Przeciwdziałanie agresji oraz zapobieganie niszczeniu mienia publicznego. Kształtowanie odpowiedzialności za słowo i zachowanie.

 

Lekcje wychowawcze nt. konsekwencji zachowań agresywnych.

Rozmowy uczniów z pedagogiem i psychologiem szkolnym.

Obligowanie uczniów niszczących mienie do własnoręcznego naprawiania szkód.

Omówienie zasad wykorzystania monitoringu w celu zapewnienia bezpieczeństwa uczniów i ochrony mienia szkoły (wgląd nauczycieli oraz organów ścigania).

 

uczniowie klas 1-8

wychowawcy,

pedagog szkolny, psycholog, dyrekcja

 

 

 

 

 

 

 

 

cały rok szkolny

 

 1. KSZTAŁTOWANIE KOMPETENCJI I POSTAW SPOŁECZNYCH

 

ZADANIA

DZIAŁANIA

ADRESACI

OSOBY ODPOWIEDZIALNE

TERMIN REALIZACJI

1.Integrowanie zespołów klasowych oraz całej społeczności szkolnej.

 

 

Zajęcia integracyjne dla nowo powstałych zespołów klasowych (klasy pierwsze, czwarte, siódme). Organizacja wyjść poza szkołę, imprez klasowych, wycieczek integrujących zespół. Przygotowanie i celebrowanie uroczystości i wydarzeń szkolnych. Angażowanie rodziców uczniów w powyższe wydarzenia. Organizowanie pomocy koleżeńskiej w nauce.

uczniowie klas 1-8, nauczyciele, rodzice

 

 

wychowawcy klas 1-8, nauczyciele przedmiotów, wychowawcy świetlicy

cały rok szkolny, zgodnie z kalendarzem imprez szkolnych

2.Kształtowanie umiejętności współpracy w dążeniu do osiągnięcia celu.

Wdrażanie uczniów do pracy w grupie
w czasie lekcji z wychowawcą oraz w trakcie lekcji przedmiotowych.

 

 

 

Zadawanie prac domowych do wykonania przez grupę uczniów. Organizacja konkursów drużynowych. Wdrażanie uczniów do pracy metodą projektu.

uczniowie klas 1-8

 

 

 

 

 

uczniowie klas 4-8

wychowawcy klas, nauczyciele przedmiotów, wychowawcy świetlicy, opiekunowie Samorządu Uczniowskiego

 

wychowawcy klas, nauczyciele przedmiotów, wychowawcy świetlicy, opiekunowie Samorządu Uczniowskiego

cały rok szkolny, zgodnie z kalendarzem imprez szkolnych

3.Trenowanie umiejętności komunikowania własnych potrzeb, rozwiązywania konfliktów oraz asertywności.

Przeprowadzanie rozmów z uczniami przez wychowawców, specjalistów oraz dyrekcję, opartych na komunikowaniu swoich oczekiwań. Wsparcie uczniów w rozwiązywaniu sytuacji konfliktowych z pokazaniem punktu widzenia każdej ze stron, nazwaniem ich uczuć i otwartością na różne pomysły rozwiązania danego problemu.

 

Organizacja lekcji wychowawczych na temat komunikacji typu „ja”, sposobu rozwiązywania konfliktów.

 

 

 

Organizacja lekcji wychowawczych na temat sposobów skutecznego odmawiania/asertywności z uwzględnieniem przykładu odmowy spożycia środków psychoaktywnych.

uczniowie klas 1-8

 

 

 

 

 

 

 

 

uczniowie klas 4-8

 

 

 

 

 

uczniowie klas 5

wychowawcy klas, psycholog, pedagog, dyrekcja

 

 

 

 

 

 

wychowawcy klas 4-8, psycholog, pedagog, zaproszeni goście z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej

 

wychowawcy klas 5-tych, psycholog, pedagog, zaproszeni goście z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej

cały rok szkolny

 

 

 

 

 

 

 

 

cały rok szkolny

 

 

 

 

 

cały rok szkolny

4.Eliminowanie lęków i napięć.

Spotkania i porady indywidualne, godziny wychowawcze, zajęcia o charakterze biblioterapeutycznym, reagowanie na nieadekwatne reakcje, stany emocjonalne.

uczniowie klas 1- 8

wychowawcy klas, pedagog, psycholog, wychowawcy świetlicy, bibliotekarz

 

cały rok szkolny

5.Wspieranie uczniów, mających trudności w nawiązywaniu prawidłowych relacji społecznych.

Zajęcia rozwijające kompetencje  emocjonalno-społeczne, prowadzone przez psychologa szkolnego. Zajęcia rewalidacyjne ze specjalistami dla uczniów z orzeczeniami. Dodatkowe wsparcie ze strony wychowawcy w budowaniu prawidłowych relacji z rówieśnikami. Dostarczanie rodzicom informacji o specjalistycznych placówkach, organizujących odpowiednie treningi i terapie.

uczniowie 1-8, napotykający takie trudności

psycholog, inni specjaliści, wychowawcy klas 1-8, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

cały rok szkolny

6.Udzielanie pomocy i wsparcia uczniom zagrożonym zaburzeniami zachowania, mającymi problem                                      z respektowaniem ogólnie przyjętych norm. Udzielanie pomocy rodzicom                            i opiekunom tych uczniów.

Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej dostosowanej do danego problemu. Kierowanie do Poradni Zdrowia Psychicznego w celu diagnozy, terapii oraz leczenia. Współpraca z instytucjami, wspomagającymi pracę szkoły: Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, MOPS, kuratorzy sądowi, świetlice środowiskowe.

Uczniowie klas 1-8, zagrożeni zaburzeniami zachowania

pedagog, psycholog, wychowawca, dyrekcja, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

cały rok szkolny

7.Doskonalenie umiejętności nauczycieli oraz wychowawców w zakresie budowania podmiotowych relacji z uczniami.

Udział nauczycieli w szkolnych i pozaszkolnych formach doskonalenia, poświęconych tej tematyce.

Nauczyciele

zaproszeni goście z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej (zaprasza: pedagog, dyrekcja)

cały rok szkolny

8.Wzmacnianie kompetencji wychowawczych rodziców/ opiekunów uczniów.

Konsultacje pedagoga i psychologa szkolnego dla rodziców. Możliwość wzięcia udziału                    w „Szkole dla Rodziców”,  prowadzonej przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną                     w Chorzowie, czy konsultacjach na terenie poradni.

 

 

Rodzice

pedagog, psycholog, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Rudzie Śląskiej

cały rok szkolny

 

 1. WSPIERANIE UCZNIÓW W ZDOBYWANIU WIEDZY ORAZ POZNAWANIU SWOICH ZAINTERESOWAŃ
  I PREDYSPOZYCJI

 

ZADANIA

DZIAŁANIA

ADRESACI

OSOBY ODPOWIEDZIALNE

TERMIN REALIZACJI

1.Przygotowanie uczniów do wykorzystania wiedzy teoretycznej w życiu codziennym.

Sprawne wykorzystanie wiedzy i umiejętności przyrodniczo- matematycznych w życiu codziennym, 

a także kształcenia myślenia matematycznego. Wdrażanie do rozszerzania swojej wiedzy poprzez poszukiwanie, porządkowanie, krytyczną analizę oraz wykorzystanie wiadomości z różnych źródeł.

 

uczniowie klas 1-8

nauczyciele przedmiotów

 

cały rok szkolny

2.Przygotowanie do samodzielnego uczenia się.

 

Wykorzystanie w edukacji metody projektów, mapy myśli, nauczania polisensorycznego (dla wzrokowców, słuchowców i kinestetyków). Zadawanie powtórzeniowych prac domowych przed sprawdzianami, które trzeba wykonać z użyciem ulubionego stylu uczenia się (np. kolorowa notatka dla wzrokowca, wierszyk dla słuchowca, mapa myśli dla kinestetyka)

uczniowie klas 4-8

Nauczyciele przedmiotów

cały rok szkolny

3.Uczenie właściwego organizowania miejsca nauki i odpoczynku oraz zarządzania czasem.

Uczenie planowania swojej nauki, przestrzegania terminów, systematyczne sprawdzanie efektów swojej pracy poprzez sprawdziany, prace klasowe itp.

 

uczniowie klas 1-8

wychowawcy klas, nauczyciele przedmiotów

cały rok szkolny

4.Zachęcanie do korzystania                           z nowoczesnych metod nauki.

Kreatywne rozwiązywanie problemów z różnych dziedzin ze świadomym wykorzystaniem metod

i narzędzi wywodzących się z informatyki, w tym programowania.

uczniowie klas 4-8

nauczyciele przedmiotów, nauczyciel zajęć komputerowych

cały rok szkolny

5.Wspieranie uczniów
w rozpoznaniu własnych zainteresowań oraz zasobów.

 

 

Umożliwienie uczniom uczestnictwa
w zajęciach kółek pozalekcyjnych oraz prezentacji wytworów ich pracy w formie wystaw i galerii. Organizacja dodatkowych zajęć sportowych - udział w turniejach i rozgrywkach. Organizacja kółek zainteresowań np. szycia, orgiami, wokalnego, teatralnego. Praca z uczniem zdolnym - udział w konkursach, olimpiadach organizowanych przez szkołę i  placówki kulturalno- oświatowe.

uczniowie klas 1-8

nauczyciele przedmiotów, wychowawcy, nauczyciele świetlicy

 

 

cały rok szkolny

6.Wprowadzanie uczniów w świat zawodów i rynek pracy.

Zapoznawanie uczniów  z różnymi zawodami podczas lekcji wychowawczych (wywiady i rozmowy przeprowadzone z osobami z najbliższego otoczenia, spotkania z rodzicami wykonującymi różne zawody, filmy prezentujące pracę w poszczególnych zawodach, prezentacje multimedialne).

Organizowanie dla uczniów zajęć z edukacji ekonomicznej.

Umożliwienie uczniom udziału w zajęciach konstruktorskich na etapie klasy 5-tej (budowanie robota).

Organizacja konkursów plastycznych, turniejów wiedzy, wymagających znajomości poszczególnych zawodów.

uczniowie klas 1-8

Wychowawcy, nauczyciele przedmiotów, zaproszeni rodzice, zaproszeni goście, szkolny doradca zawodowy, nauczyciele świetlicy

 

cały rok szkolny

7.Zapoznanie uczniów z rynkiem edukacyjnym oraz ideą uczenia się przez całe życie.

Organizowanie dla uczniów zajęć dotyczących sposobów uczenia się, tworzenie gazetek klasowych o tej tematyce.

Korzystanie w czasie lekcji z różnych metod aktywizujących (dyskusje, burze mózgów, praca w grupach, prezentacje, gry dydaktyczne, metoda projektów).

Informowanie uczniów klas starszych
o ofercie kształcenia w szkołach ponadpodstawowych.
Umożliwianie udziału w spotkaniach z przedstawicielami szkół ponadpodstawowych oraz szkół wyższych.

Pomoc w przygotowaniu dokumentów

rekrutacyjnych.

uczniowie klas 1-8

Wychowawcy, nauczyciele przedmiotów, nauczyciele języka angielskiego, szkolny doradca zawodowy.

 

cały rok szkolny

8.Wspieranie uczniów w planowaniu własnego rozwoju oraz podejmowaniu decyzji edukacyjno-zawodowych.

Rozmawianie z uczniami na temat ich wrażeń z udziału w kółkach pozalekcyjnych, akcjach wolontaryjnych.

Organizowanie dla uczniów klas starszych projektów edukacyjnych (np. ”Planuję swój dzień”, „Planuję swoją przyszłość”).

Udzielanie porad i konsultacji indywidualnych dla uczniów klas starszych przez szkolnego doradcę zawodowego.

Informowanie uczniów klas starszych
o ofercie kształcenia w szkołach ponadpodstawowych.

Informowanie uczniów klas starszych na temat klas sportowych w szkołach średnich-możliwości  pogodzenia sportu z nauką, instytucjach wspierających młodych sportowców.

uczniowie klas 1-8

Wychowawcy, nauczyciele przedmiotów, nauczyciele języka angielskiego, nauczyciele wychowania fizycznego, nauczyciele świetlicy, szkolny doradca zawodowy.

 

cały rok szkolny

 

 1. EDUKACJA ZDROWOTNA

 

ZADANIA

DZIAŁANIA

ADRESACI

OSOBY ODPOWIEDZIALNE

TERMIN REALIZACJI

1.Zaznajomienie z zasadami zdrowego, racjonalnego odżywiania się i zasadami higieny. Dbałość o sprawność fizyczną.

Lekcje z wychowawcą poświęcone zdrowemu, racjonalnemu odżywianiu się. Pogadanki na temat higieny osobistej. Pogadanki na temat zdrowego stylu życia w ramach spotkań z rodzicami. Indywidualne rozmowy z rodzicami w razie potrzeby.

 

Zachęcanie dzieci do aktywności fizycznej na lekcjach wychowania fizycznego oraz w ramach: kółek sportowych, wycieczek pieszych, górskich, rowerowych, zawodów sportowych, szkolnego Dnia Zdrowia i Sportu. Zachęcanie do bezpiecznego i aktywnego spędzania czasu podczas przerw z wykorzystaniem sprzętu sportowego.

Udział w zawodach sportowych (szkolnych, międzyszkolnych oraz na szczeblu wyższym).

 

uczniowie klas 1-8, rodzice

 

 

 

 

 

 

uczniowie klas 1-8

 

wychowawcy, pielęgniarka szkolna, pedagog,  psycholog, wychowawcy świetlicy

 

 

 

wychowawcy, nauczyciele techniki, przyrody, pielęgniarka szkolna

cały rok szkolny

 

 

 

 

 

 

cały rok szkolny, zgodnie z kalendarzem imprez szkolnych

2.Działania wspierające dostrzeganie środowiska przyrodniczego i jego eksploatację.

 

Wykorzystanie w procesie dydaktyczno- wychowawczym wszelkich zajęć w terenie, naturalnym środowisku, np. spacery, wycieczki.

Przeprowadzenie zajęć i akcji dotyczących środowiska naturalnego i ochrony przyrody (np. Dzień Ziemi, Sprzątanie Świata).

Segregacja śmieci, zbiórka surowców wtórnych.

 

 

uczniowie klas 1-8

wychowawcy, nauczyciele przedmiotów

cały rok szkolny, zgodnie z kalendarzem imprez szkolnych

 

 1. PROFILAKTYKA ZACHOWAŃ RYZYKOWNYCH

 

ZADANIA

DZIAŁANIA

ADRESACI

OSOBY ODPOWIEDZIALNE

TERMIN REALIZACJI

1. Przygotowanie ucznia
do bezpiecznego
i rozsądnego korzystania z technologii informacyjno-komunikacyjnych, kształtowanie świadomości negatywnego wpływu pracy przy komputerze na zdrowie i kontakty społeczne, profilaktyka cyberprzemocy.

Poruszanie problematyki na zajęciach komputerowych w formie dostosowanej do wieku uczniów. Poruszanie tematu w czasie godzin wychowawczych. Rozmowy indywidualne z wychowawcą oraz pedagogiem/psychologiem szkolnym. Kierowanie do poradni specjalistycznych w razie potrzeby.

 

uczniowie klas 1-8

wychowawcy klas, nauczyciel zajęć komputerowych, pedagog, psycholog, wychowawcy świetlicy

 

cały rok szkolny

2.Profilaktyka stosowania substancji psychoaktywnych, skierowana do wszystkich uczniów szkoły.

Profilaktyka palenia papierosów – godziny wychowawcze dla uczniów wszystkich klas, przygotowane w oparciu o programy edukacji antytytoniowej „Nie pal przy mnie proszę” oraz „Znajdź właściwe rozwiązanie”.

 

Profilaktyka spożywania alkoholu – godziny wychowawcze dla uczniów wszystkich klas (materiały własne).

 

Profilaktyka stosowania narkotyków i dopalaczy – godziny wychowawcze dla uczniów klas 4-8 (materiały własne, elementy programu profilaktycznego „Smaki życia”).

 

Profilaktyka stosowania substancji psychoaktywnych- pogadanki z rodzicami nt. zagrożeń związanych ze stosowaniem substancji psychoaktywnych, udzielenie informacji nt. instytucji udzielających wsparcia osobom uzależnionym.

uczniowie klas 1-8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rodzice uczniów klas I-VIII

wychowawcy klas

 

 

 

 

 

wychowawcy klas

 

 

 

wychowawcy klas, zaproszeni specjaliści

 

 

 

wychowawcy klas, zaproszeni specjaliści

cały rok szkolny

 

 

 

 

 

cały rok szkolny

 

 

 

cały rok szkolny

 

 

 

 

cały rok szkolny

3.Profilaktyka stosowania substancji psychoaktywnych, skierowana do uczniów, u których rozpoznano wczesne objawy używania substancji psychoaktywnych. Współpraca z rodzicami.

Udzielanie informacji o ofercie pomocy specjalistycznej dla uczniów, u których rozpoznano wczesne objawy stosowania substancji psychoaktywnych. Przekazywanie uczniom oraz rodzicom informacji                                       o konsekwencjach prawnych takiego zachowania.

Uczniowie, u których rozpoznano wczesne objawy używania substancji psychoaktywnych oraz ich rodzice

pedagog, psycholog, dyrekcja

cały rok szkolny

Doskonalenie kompetencji nauczycieli w zakresie profilaktyki używania substancji psychoaktywnych oraz rozpoznawania wczesnych objawów ich stosowania.

Szkolenia wewnętrze i zewnętrzne

Nauczyciele

Zaproszeni goście ze specjalistycznych placówek lub z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej

cały rok szkolny

 

 1. Współpraca z instytucjami i organizacjami wspierającymi pracę szkoły

 

Szkoła współpracuje z następującymi instytucjami i organizacjami w realizacji strategii wychowawczo-profilaktycznej:

- Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Chorzowie,

- Miejska Komenda Policji w Chorzowie,

- Straż Pożarna w Chorzowie,

- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Chorzowie,

- Ośrodek Wsparcia Rodziny w Chorzowie,

- Stowarzyszenie na Rzecz Rodziny w Chorzowie,

- Chorzowskie Centrum Kultury,

- Przedszkole nr 25 w Chorzowie,

- Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej przy Sądzie Rejonowym w Chorzowie.

 

 

 

 1.  Ewaluacja programu wychowawczo-profilaktycznego

 

Do ewaluacji programu używa się dwóch narzędzi badawczych: kwestionariusza poczucia bezpieczeństwa w szkole oraz ankiety diagnozującej czynniki ryzyka i czynniki chroniące uczniów przed stosowaniem substancji psychoaktywnych. Diagnozę czynników ryzyka
i czynników chroniących przeprowadza się we wrześniu na reprezentatywnej próbie uczniów. Badanie poczucia bezpieczeństwa przeprowadza się w trakcie trwania roku szkolnego. Wyniki obu badań pozwalają lepiej poznać aktualną sytuację wychowawczą szkoły, jak również wskazują na zasoby oraz deficyty środowiska szkolnego oraz rodzinnego. Na podstawie zgromadzonych danych można ocenić skuteczność działań, podejmowanych w danym roku szkolnym. Wskazują one również na aktualne potrzeby z zakresu profilaktyki i wychowania, którym wychodzi się naprzeciw, modyfikując program na początku każdego nowego roku szkolnego.

Współpracujemy z: