KalendarzPlan pracy Samorządu Uczniowskiego i Szkolnego Koła Wolontariatu

 


 

Wstęp

„ …Organizacja samorządności w szkole polega na tym, by oddać w ręce młodzieży ich sprawy tak, by realizując własne cele, stawali się partnerami nauczycieli w realizacji celów, które stawia im szkoła…”

Jednym z zadań nauczycieli w ich pracy wychowawczej jest uczenie dzieci szacunku dla dobra wspólnego i przygotowanie do życia w społeczności lokalnej i w państwie. Właściwą formą realizacji tego działania w procesie wychowania i uspołeczniania jest działalność Samorządu Uczniowskiego.

W szkole podstawowej dzieci po raz pierwszy spotykają się z pojęciem samorządności, czyli z możliwością współdziałania, współtworzenia „rodziny” szkolnej i współpracowania z nauczycielami. Dlatego też na tym etapie kształcenia uczniowie zostają wdrożeni do samodzielności, zapoznani z możliwościami tworzenia, współpracy, dialogu, z umiejętnością dążenia do dobra wspólnego oraz z uświadamianiem sobie ponoszenia odpowiedzialności za siebie i innych.

Aby sprostać tym zadaniom powinni próbować współuczestniczyć w działalności szkoły, sami też proponować i realizować różnorakie zadania.


 

Cele  Samorządu Uczniowskiego:

 • Reprezentowanie ogółu uczniów.

 • Działanie na rzecz społeczności uczniowskiej i obrona jej praw.

 • Uczestnictwo uczniów w samodzielnym rozwiązywaniu własnych problemów oraz partnerstwo w stosunkach uczniów z nauczycielami w realizacji celów wychowawczych szkoły.

 • Rozwijanie demokratycznych form współżycia, współdziałania  uczniów,

 •  kształtowanie odpowiedzialności za podejmowane działania,

 • Kształtowanie umiejętności zespołowego działania, wyrabianie samokontroli, samooceny i zdyscyplinowania uczniów.

 • Dbanie o dobre imię i honor szkoły, kultywowanie i wzbogacanie jej tradycji.

 •  zachęcanie uczniów do samodzielnej, twórczej pracy,

 •  współorganizowanie życia kulturalnego szkoły,

 •  dbałość o przestrzeganie zasad kulturalnego zachowania na terenie szkoły i poza nią,

 •  dbałość o utrzymywanie czystości w klasach,

 •  organizowanie samopomocy i innych akcji na rzecz dzieci potrzebujących wsparcia,

 •  prowadzenie działalności informacyjnej z wykorzystaniem tablicy informacyjnej Samorządu Uczniowskiego.

 


 

Plan pracy Samorządu Uczniowskiego

Rok szkolny 2020/2021

 

Wrzesień

 • Zebranie propozycji działań od uczniów w ramach SU, opracowanie i zaopiniowanie planu pracy SU;

 • Wiec wyborczy - Organizacja wyborów samorządowych, przygotowanie przez kandydatów programu wyborczego w formie filmiku lub autoprezentacji;

 • Dzień chłopaka - składamy życzenia chłopcom, nosimy śmieszne wąsy. Chłopcy w ten dzień są niepytani.

Październik

 • Przygotowanie akademii z okazji Dnia Edukacji Narodowej w formie online;

 • Miesiąc dobroci dla zwierząt - akcja "Pełna miska dla schroniska".

Listopad

 • 21 listopada – Dzień Życzliwości i pozdrowień ( ogłoszenie plebiscytu na najżyczliwsze dziecko – podsumowanie czerwiec 2020);

 • Dzień Patrona i Praw Dziecka – lekcje z wychowawcą lub przedstawicielem SU w oparciu o udostępnione materiały.

Grudzień

 • Szkolne Mikołajki – spotkanie z Mikołajem klas 1-3;

 • Przesłanie bożonarodzeniowych życzeń dla nauczycieli i pracowników szkoły.

Styczeń

 • Dzień Dziwaka

 • podsumowanie osiągnięć uczniów.

Luty

 • Poczta walentynkowa. Ubieramy się na czerwono;

Marzec

 • Dzień Kobiet - złożenie życzeń dziewczynkom. Dziewczynki w spódniczce nie będą pytane.

 • Przywitanie wiosny - muzyka na przerwach. Klasy 1-3 „Wiosenne Pląsy”. Losowanie kolorów – każda klasa przebiera się w wylosowany kolor.

Kwiecień

 • Przesłanie wielkanocnych życzeń dla nauczycieli i pracowników.

 • Światowy Dzień Ziemi - obchody, ubieramy się na zielono, wykonujemy klasowe pojemniki na segregację odpadów.

 • Zainicjowanie akcji „ Wakacyjna oś czasu” – zaczynamy wielkie odliczanie do wakacji.

Maj

 • Dzień Rodziny - Gotuję z mamą, majsterkuję z tatą. Chętni uczniowie dokumentują akcję zdjęciami/ filmikami. Wystawa prac.

Czerwiec

 • Dzień Samorządności i Koleżeństwa.

 • Śniadanie na trawie- ostatni tydzień czerwca wspólnie z wychowawcą.


 

Cały rok:

 •  Spotkania Samorządu Uczniowskiego.

 • Gazetka online lub profil FB.

 • Udział w uroczystościach szkolnych.

 • Współdziałanie z władzami szkolnymi i wychowawcami klas.

 •  Praca na rzecz szkoły. – wolontariat , pomoc w świetlicy itp.

 

Plan Samorządu Uczniowskiego może ulegać zmianom ze względu na sytuację epidemiologiczną.

 

Współpracujemy z: