SowaEksperyment

Od 1 września 2014 roku prowadzimy w szkole eksperyment matematyczny mający na celu:

-rozwinięcie w zakresie matematyki w stopniu ponadprzeciętnym grupy dzieci przeciętnie uzdolnionych, 

-stworzenie przykładu i wypracowanie wzorca nauczania wspierającego rozwój uzdolnień matematycznych u dzieci.

Eksperymentem zostały objęte obecne klasy szóste:  a,b i c. Są to ,,Klasy eksperymentalne z rozszerzonym programem edukacji matematycznej i plastycznej  w zakresie wspomagania dzieci  w rozwoju uzdolnień matematycznych”. Nadzór merytoryczny nad projektem sprawuje prof. Edyta Gruszczyk –Kolczyńska: przez pierwsze dwa lata realizacji projektu, a następnie opiekę merytoryczną będzie pełniła  dr hab. Grażyna Rygał,  profesor Akademii Jana Długosza w Krakowie.

Oczywiście rodzice dzieci, zadeklarowali wcześniej chęć przystąpienia do projektu i zgodzili się na współpracę. Skład grupy w trakcie eksperymentu się nie zmienia.

Termin realizacji :  IX 2014 - VI 2020r

Etapy realizacji:

I etap: klasa 0 w przedszkolu

II etap: klasy 1-3

III etap: klasy 4-6

Uczniowie z klas eksperymentalnych  (w przedszkolu została utworzona już grupa dzieci z rejonu, nie wybierana w szczególny sposób) uczą się matematyki przez jeden rok przedszkola i klasę pierwszą szkoły podstawowej według programu prof. E.Gruszczyk-Kolczyńskiej, następnie klasy II-VI szkoły podstawowej według programu, który zawiera kontynuację idei prof. Gruszczyk-Kolczyńskiej, ale jest dostosowany do potrzeb klasy (opracowywany przez zespół nauczycieli Chorzowa w porozumieniu z prof. Gruszczyk-Kolczyńską i prof. G.Rygał).

W trakcie nauczania chodzi też o to, by przyczynić się do zminimalizowania liczby uczniów dla których matematyka będzie trudna.

Osiągnięcia dzieci z grupy są poddawane systematycznej obserwacji i kontroli. Dokonywane są porównania osiągnięć dzieci z grupy z dziećmi z innych klas. Wyciągane są wnioski. Program rozwijania uzdolnień powstaje stopniowo i jest dostosowywany do umiejętności dzieci.

Nauczyciele realizujący eksperyment matematyczny w szkołach zostali przeszkoleni tak, aby mogli stosować zalecane i opisane w programie metody wspomagania dzieci w rozwoju umysłowym i w edukacji matematycznej.

Po każdym z etapów istnieje możliwość rozwiązania grupy, a w przypadku rezygnacji więcej niż 1/3 grupy eksperyment ulega przerwaniu.

 

 

SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU EKSPERYMENTU MATEMATYCZNEGO
w Szkole Podstawowej nr 1 im. J. Korczaka z Oddziałami Dwujęzycznymi
w Chorzowie

wg projektu prof. dr hab. Edyty Gruszczyk – Kolczyńskiej

Klasa eksperymentalna z rozszerzonym programem edukacji matematycznej
i plastycznej w zakresie wspomagania dzieci w rozwoju uzdolnień matematycznych”

 

Celem projektu było rozwinięcie w zakresie matematyki w stopniu ponadprzeciętnym grupy dzieci pozornie przeciętnie uzdolnionych oraz stworzenie
i wypracowanie wzorca nauczania wspierającego rozwój uzdolnień matematycznych u dzieci.


I etap rozpoczął się w roku szkolnym 2013/14 w Przedszkolu nr 13 przy
ul. Sobieskiego 13 w Chorzowie i w Przedszkolu nr 25 przy ul. Kilińskiego 3
w Chorzowie, z których dzieci w roku szkolnym 2014/15 rozpoczęły naukę w SP1.


II etap objął klasy I – III (IX 2014 – VI 2017)

III etap to klasy IV – VI (IX 2017 – VI 2020).

Zasady programu:

- Eksperyment prowadzony był pod patronatem miasta Chorzów.

- W przedszkolach i w I klasie szkoły podstawowej dzieci pracowały według programu prof. E. Gruszczyk – Kolczyńskiej (Akademia Pedagogiki Specjalnej
im. Marii Grzegorzewskiej) opracowanego przy współpracy Ewy Zielińskiej,
a w następnych latach wg programów opracowywanych przez zespół nauczycieli
z Chorzowa zgodnie z ideą programu prof. E. Gruszczyk – Kolczyńskiej.

W I etapie w przedszkolach wychowawczynie przyszłych klas pierwszych nawiązały kontakt w wychowawcami przedszkoli i brały udział w zajęciach. Wychowawczynie wzięły także udział w „Warsztatach edukacji matematycznej dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym” według koncepcji prof. dr hab. E. Gruszczyk – Kolczyńskiej. Po pierwszym roku trwania projektu dzieci zostały zdiagnozowane i rozpoczęły naukę w trzech klasach pierwszych w Szkole Podstawowej nr 1 w Chorzowie

II etap eksperymentu – klasy I – III

Pierwszy rok pracy rozpoczął się od zakupu pomocy dydaktycznych niezbędnych do realizacji projektu, które wykorzystywane są do dzisiaj.

Część pomocy została wykonana przy współpracy rodziców (np. modele termometrów, zestawy liczb). Opracowano również zestawy ćwiczeń do pracy
z dzieckiem w domu do wykorzystania przez rodziców.

W drugim roku eksperymentu 13 maja 2016 roku wychowawczynie klas drugich eksperymentalnych przeprowadziły lekcję otwartą dla nauczycieli chorzowskich szkół podstawowych biorących udział w eksperymencie: „Ćwiczenia i zabawy utrwalające wybrane pojęcia matematyczne z wykorzystaniem figur geometrycznych”.
Nauczyciele prowadzący eksperyment brali udział w lekcjach otwartych organizowanych przez innych nauczycieli oraz w konferencji: „Matematyka dla maluchów – metody szybkiego uczenia się i zapamiętywania nie tylko matematyki
w kontekście najnowszych teorii kształcenia”, a także w seminarium: „Wspomaganie rozwoju uzdolnień przyrodniczych i matematycznych uczniów” zorganizowanych przez RODN „WOM” w Katowicach.

W trzecim roku eksperymentu chętni uczniowie wzięli udział w cyklu dodatkowych zajęć zorganizowanych przy współpracy Stowarzyszenia Nauczycieli Matematyki: „Matematyka po japońsku” prowadzonych przez nauczyciela matematyki, byłego doradcę metodycznego matematyki oraz w warsztatach prowadzonych przez przedstawiciela Uniwersytetu Śląskiego: „Magiczne figury liczbowe”.

Przez cały drugi etap projektu nauczyciele prowadzili dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje matematyczne uczniów i zorganizowali zajęcia otwarte dla rodziców.

III etap eksperymentu – klasy IV – VI

W trzecim etapie eksperymentu lekcje matematyki w klasach IV – VI były wspierane dodatkowymi zajęciami: „Oswajamy matematykę” i „Niesamowita matematyka”, czy też kółko matematyczne.

Uczniowie klas eksperymentalnych brali również udział w kontynuacji zajęć: „Matematyka po japońsku”, a we wszystkich klasach realizowany był projekt: „Superkoderzy”, czyli nauka podstaw kodowania i robotyki, ale przede wszystkim myślenia algorytmicznego.

Uczniowie klas eksperymentalnych w trakcie III etapu eksperymentu aktywnie uczestniczyli w organizowanym co roku Dniu Tabliczki Mnożenia (jako eksperci tabliczki mnożenia egzaminowali młodszych uczniów) oraz w Dniu Liczby Pi, a także brali udział w zajęciach organizowanych w ramach Chorzowskiego Festiwalu Nauki
i Śląskiego Festiwalu Nauki.

Opis metod i form pracy stosowanych podczas zajęć

W klasach eksperymentalnych nauczyciele klas I – III i nauczyciele matematyki w klasach IV – VI stosowali na lekcjach następujące metody: pokaz, obserwacja, burza mózgów, dyskusja, doświadczenie, eksperyment (uczenie się przez odkrywanie), gry i zabawy matematyczne, działania praktyczne: rebusy, łamigłówki, krzyżówki, sudoku, kwadraty magiczne, szachy, techniki origami – figury geometryczne płaskie i przestrzenne, krawędziowce z plastikowych rurek, siatki graniastosłupów i ostrosłupów. Uczniowie klas starszych pracowali metodą projektu, np. robili ankiety: „Jakie posiadasz zwierzę?”, „Twoje hobby?” i inne, a wyniki przedstawiali na diagramach. Wykonywali lapbooki dotyczące zagadnień z geometrii, mozaiki z figur geometrycznych, przygotowywali długoterminowy projekt pt „Matematyk w kuchni”. Stosowali formy pracy indywidualne i zbiorowe. Przez cały czas trwania eksperymentu nauczyciele mieli do dyspozycji tablice interaktywne z dostępem do Internetu, a klasy IV – VI korzystały również z tabletów, na których uczniowie tworzyli gry i quizy matematyczne. Nauczyciele korzystali z aplikacji i platform interaktywnych (szczególnie podczas pracy zdalnej): squla.pl, matzoo.pl, Geogebra, learningapps.com, mathplayground.com, Kahoot, Quizizz, khanadacemy.

Uczniowie z klas eksperymentalnych chętnie brali udział w licznych konkursach, gdzie odnosili liczne sukcesy.

.

Informacja o wynikach dydaktycznych z matematyki i innych przedmiotów na końcowym etapie eksperymentu

Przez sześć lat pod koniec każdego roku szkolnego uczniowie z klas eksperymentalnych i z jednej klasy porównawczej rozwiązywali test, którego wyniki podlegały analizie. Wyniki testu po klasie szóstej pokazują, że uczniowie klas eksperymentalnych poradzili sobie z zadaniami testowymi zdecydowanie lepiej niż uczniowie w klasie porównawczej.

Przyrost wiedzy i umiejętności uczniów na przestrzeni tych sześciu lat był znaczący. Uczniowie zdecydowanie pewniej poruszali się w zagadnieniach matematycznych, byli bardziej otwarci. Chętnie podejmowali wyzwania i nie bali się próbować nowych rozwiązań.

Założony cel projektu został zrealizowany. Wypracowane przez nauczycieli metody pracy i zgromadzone pomoce dydaktyczne posłużą przez następne lata,a sądząc po osiągniętych efektach z pewnością będą chętnie przez nich wykorzystywane.

Współpracujemy z: