KalendarzZasady przyjmowania do klasy 1

Zasady przyjmowania do klasy 1 w r. szk. 2019/2020

 

Zgodnie z Ustawą z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe art. 133:

  1. Do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej przyjmuje się dzieci zamieszkałe w obwodzie SP1 bez przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego, na podstawie zgłoszenia rodziców (opiekunów prawnych). Wyboru dokonuje rodzic/opiekun prawny wypełniając „zgłoszenie do szkoły podstawowej”.

 

  1. Kandydaci zamieszkali poza obwodem publicznej szkoły podstawowej mogą być przyjęci do klasy I po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli Szkoła Podstawowa nr 1 w Chorzowie nadal będzie dysponowała wolnymi miejscami.

Rodzice wypełniają „wniosek” zawierający kryteria rekrutacji i dołączają niezbędne dokumenty potwierdzające spełnianie tych kryteriów.

 

  1. W postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2019/2020 do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem wybranej szkoły brane są pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący, zawarte w uchwale
    Nr XXXIII/607/17 Rady Miasta Chorzów z dnia 30 marca 2017r. Postępowanie rekrutacyjne na rok szkolny 2018/2019 prowadzone jest w terminach określonych w Zarządzenie Nr OR . 27 . 2019 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 31 stycznia 2019 z uwzględnieniem zapewnienia jak najpełniejszej realizacji potrzeb dziecka i jego rodziny oraz lokalnych potrzeb społecznych.

Współpracujemy z: