KalendarzTerminarz rekrutacji do klasy I i VII

Terminy rekrutacji do kl. I (dzieci spoza obwodu szkoły) na rok szkolny 2019/2020

 

Lp.

Rodzaj czynności

Termin
w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin
w postępowaniu uzupełniającym

1

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

od 4 do 15 marca 2019 r.

od 15 do 26 kwietnia 2019 r.

2

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

od 4 do 29 marca 2019 r.

od 15 kwietnia do 15 maja 2019 r.

3

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

3 kwietnia 2019 r., godzina 9.00

17 maja 2019 r., godzina 9.00

4

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

od 3 do 10 kwietnia 2019 r.

od 17 do 24 maja 2019r.

5

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

12 kwietnia 2019 r., godz. 9.00

28 maja 2019 r.,
godz. 9.00

TRYB ODWOŁAWCZY zgodnie z art. 158 ust. 6-9 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (tj. Dz. U. z 2018r. poz. 996 ze zm.).

 

W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do publicznej szkoły podstawowej.

 

TERMINARZ REKRUTACJI

 

1.03. – 30.03.19 r.

Składanie wniosków o przyjęcie kandydata do klasy VII dwujęzycznej ze wskazaniem preferowanego drugiego języka obcego

 

6.03.19 r. (środa) godz. 16:00

Sprawdzian predyspozycji językowych dla uczniów SP1

11.03.19 r. (poniedziałek)

Ogłoszenie zakodowanych wyników sprawdzianu predyspozycji językowych uczniów SP1 na stronie internetowej szkoły (BIP)

10.04.19 r. (środa)

godz. 16:00

Sprawdzian predyspozycji językowych dla kandydatów niebędących uczniami SP1

15.04.19 r. (poniedziałek)

Ogłoszenie zakodowanych wyników sprawdzianu predyspozycji językowych kandydatów niebędących uczniami SP1 na stronie internetowej szkoły (BIP)

21.06. - 25.06.19 r. do godz. 14.30

 

Dostarczenie:

oryginału lub kopii świadectwa ukończenia klasy szóstej poświadczonej za zgodność z oryginałem przez dyrektora szkoły, którą kandydat ukończył

 

26.06.19 r.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do klasy VII dwujęzycznej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków i kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

27.06.19 r.
godz. 12:00

Podanie do publicznej wiadomości zakodowanej listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych na stronie internetowej szkoły (BIP). Lista kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do wglądu w sekretariacie szkoły.

 

27.06 - 28.06.19 r.

do 14:30

Złożenie przez rodziców/prawnych opiekunów:

1) pisemnego potwierdzenia woli przyjęcia*

2) oświadczeń w sprawie religii/ etyki*

 

2.07.19 r.

Podanie do wiadomości informacji o przyjęciu lub nieprzyjęciu kandydata do klasy VII dwujęzycznej SP1- BIP szkoły.

*Potwierdzenie woli oraz oświadczenia do pobrania w zakładce „Dla Rodzica” na stronie internetowej szkoły

 

W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, rodzic kandydata (prawny opiekun) może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata
(na podst. art. 158 ust. 6 ustawy – Prawo oświatowe).

 

Współpracujemy z: