KalendarzTerminarz rekrutacji do klasy 7

TERMINARZ REKRUTACJI

 

 • 2.03. – 31.03.20 r.

  Składanie wniosków o przyjęcie kandydata do klasy VII dwujęzycznej ze wskazaniem preferowanego drugiego języka obcego

   

  7.04.20 r. (wtorek)

  godz. 16:00

  Sprawdzian predyspozycji językowych dla kandydatów

  10.04.20 r. (piątek)

  Ogłoszenie zakodowanych wyników sprawdzianu predyspozycji językowych kandydatów na stronie internetowej szkoły (BIP)

  26.06. - 30.06.20 r. do godz. 14.30

   

  Dostarczenie:

  oryginału lub kopii świadectwa ukończenia klasy szóstej poświadczonej za zgodność z oryginałem przez dyrektora szkoły, którą kandydat ukończył

   

  1.07.20 r.

  Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do klasy VII dwujęzycznej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków i kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

  2.07.20 r.
   

  Podanie do publicznej wiadomości zakodowanej listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych na stronie internetowej szkoły (BIP). Lista kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do wglądu w sekretariacie szkoły.

   

  2.07 - 3.07.20 r.

  do 14:30

  Złożenie przez rodziców/prawnych opiekunów:

  1) pisemnego potwierdzenia woli przyjęcia*

  2) oświadczeń w sprawie religii/ etyki*

   

  3.07.20 r.

  Podanie do wiadomości informacji o przyjęciu lub nieprzyjęciu kandydata do klasy VII dwujęzycznej SP1- BIP szkoły.

*Potwierdzenie woli oraz oświadczenia do pobrania w zakładce „Dla Rodzica” na stronie internetowej szkoły

 

W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, rodzic kandydata (prawny opiekun) może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata
(na podst. art. 158 ust. 6 ustawy – Prawo oświatowe).

 

Współpracujemy z: