KalendarzTerminarz rekrutacji do klasy 7

TERMINARZ REKRUTACJI

 

1.03. – 30.03.19 r.

Składanie wniosków o przyjęcie kandydata do klasy VII dwujęzycznej ze wskazaniem preferowanego drugiego języka obcego

 

6.03.19 r. (środa) godz. 16:00

Sprawdzian predyspozycji językowych dla uczniów SP1

11.03.19 r. (poniedziałek)

Ogłoszenie zakodowanych wyników sprawdzianu predyspozycji językowych uczniów SP1 na stronie internetowej szkoły (BIP)

3.04.19 r. (środa)

godz. 16:00

-zmiana terminu

Sprawdzian predyspozycji językowych dla kandydatów niebędących uczniami SP1

15.04.19 r. (poniedziałek)

Ogłoszenie zakodowanych wyników sprawdzianu predyspozycji językowych kandydatów niebędących uczniami SP1 na stronie internetowej szkoły (BIP)

21.06. - 25.06.19 r. do godz. 14.30

 

Dostarczenie:

oryginału lub kopii świadectwa ukończenia klasy szóstej poświadczonej za zgodność z oryginałem przez dyrektora szkoły, którą kandydat ukończył

 

26.06.19 r.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do klasy VII dwujęzycznej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków i kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

27.06.19 r.
godz. 12:00

Podanie do publicznej wiadomości zakodowanej listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych na stronie internetowej szkoły (BIP). Lista kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do wglądu w sekretariacie szkoły.

 

27.06 - 28.06.19 r.

do 14:30

Złożenie przez rodziców/prawnych opiekunów:

1) pisemnego potwierdzenia woli przyjęcia*

2) oświadczeń w sprawie religii/ etyki*

 

2.07.19 r.

Podanie do wiadomości informacji o przyjęciu lub nieprzyjęciu kandydata do klasy VII dwujęzycznej SP1- BIP szkoły.

*Potwierdzenie woli oraz oświadczenia do pobrania w zakładce „Dla Rodzica” na stronie internetowej szkoły

 

W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, rodzic kandydata (prawny opiekun) może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata
(na podst. art. 158 ust. 6 ustawy – Prawo oświatowe).

 

 

Współpracujemy z: