KalendarzStołówka

REGULAMIN STOŁÓWKI SZKOLNEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 IM. J.KORCZAKA Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI W CHORZOWIE


 

§1.

1. Stołówka szkolna czynna jest w godzinach 11.30-14.30.

2. Koszt jednego pełnego posiłku wynosi 4,00 zł.


 

§2.

1. Uczniowie korzystają ze stołówki szkolnej na podstawie zlecenia na dostarczanie obiadów uczniowskich dokonanego przez rodziców.

2. Do korzystania z posiłków uprawnieni są również uczniowie, których posiłki finansuje Ośrodek Pomocy Społecznej w Chorzowie.


 

§3

1. Informacja o wysokości opłaty jest określana i wysyłana przez dziennik elektroniczny Librus przez kierownika świetlicy do 3 dnia miesiąca, po którym nastąpiło wydawanie obiadów.

2. Przy rozliczeniu bierze się pod uwagę wyłącznie nieobecności pisemnie zgłoszone przez rodziców.

3. Brak wpłaty powoduje wstrzymanie obiadów w kolejnym miesiącu oraz naliczenie odsetek.


 

§4

1. Opłaty za posiłek należy dokonywać przelewem na rachunek bankowy szkoły o numerze

86 1050 1214 1000 0024 2729 6393 w terminie do 15 dnia kalendarzowego miesiąca następującego po miesiącu, w którym wydawano posiłki.

2. Prawidłowo opisana wpłata za obiady powinna zawierać nazwę szkoły, imię i nazwisko dziecka oraz nazwę miesiąca, jakiego dotyczy: np. SP 1/wpłata za obiady/miesiąc/imię i nazwisko ucznia.

 

Współpracujemy z: