KalendarzPodział na grupy językowe w klasie 4

Procedura podziału na grupy językowe według zbliżonego stopnia biegłości

w zakresie języka angielskiego

 

Zgodnie z Podstawą programową kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej warunkiem skutecznego nauczania języka obcego i osiągnięcia wymagań jest zapewnienie przez szkołę kształcenia uczniów w grupach o zbliżonym poziomie biegłości w zakresie języka obcego nowożytnego poprzez stworzenie  grup językowych międzyoddziałowych, począwszy od klasy IV.

 

 1. Nauka języka angielskiego odbywa się w grupach językowych o zbliżonym stopniu biegłości.

 2. Każdego roku podziału na grupy o zbliżonym stopniu biegłości dokonują nauczyciele języka angielskiego na podstawie:
  a) wyniku testu diagnostycznego,
  b) obserwacji nauczyciela prowadzącego zajęcia,
  c) uzyskanej oceny rocznej,
  d) po uwzględnieniu indywidualnych możliwości i predyspozycji dziecka.

 3. Test diagnostyczny przygotowywany jest przez nauczycieli języka angielskiego na podstawie programu nauczania języka angielskiego.

 4. Wszyscy uczniowie realizują podstawę programową języka angielskiego dlaII etapu kształcenia i ten sam program nauczania.

 5. W szczególnych przypadkach zmiana grupy może nastąpić po I semestrze każdego roku w związku z lepszymi lub gorszymi wynikami w nauce.

 

 

Współpracujemy z: