SowaEksperyment

Od 1 września 2014 roku prowadzimy w szkole eksperyment matematyczny mający na celu:

-rozwinięcie w zakresie matematyki w stopniu ponadprzeciętnym grupy dzieci przeciętnie uzdolnionych, 

-stworzenie przykładu i wypracowanie wzorca nauczania wspierającego rozwój uzdolnień matematycznych u dzieci.

Eksperymentem zostały objęte obecne klasy szóste:  a,b i c. Są to ,,Klasy eksperymentalne z rozszerzonym programem edukacji matematycznej i plastycznej  w zakresie wspomagania dzieci  w rozwoju uzdolnień matematycznych”. Nadzór merytoryczny nad projektem sprawuje prof. Edyta Gruszczyk –Kolczyńska: przez pierwsze dwa lata realizacji projektu, a następnie opiekę merytoryczną będzie pełniła  dr hab. Grażyna Rygał,  profesor Akademii Jana Długosza w Krakowie.

Oczywiście rodzice dzieci, zadeklarowali wcześniej chęć przystąpienia do projektu i zgodzili się na współpracę. Skład grupy w trakcie eksperymentu się nie zmienia.

Termin realizacji :  IX 2014 - VI 2020r

Etapy realizacji:

I etap: klasa 0 w przedszkolu

II etap: klasy 1-3

III etap: klasy 4-6

Uczniowie z klas eksperymentalnych  (w przedszkolu została utworzona już grupa dzieci z rejonu, nie wybierana w szczególny sposób) uczą się matematyki przez jeden rok przedszkola i klasę pierwszą szkoły podstawowej według programu prof. E.Gruszczyk-Kolczyńskiej, następnie klasy II-VI szkoły podstawowej według programu, który zawiera kontynuację idei prof. Gruszczyk-Kolczyńskiej, ale jest dostosowany do potrzeb klasy (opracowywany przez zespół nauczycieli Chorzowa w porozumieniu z prof. Gruszczyk-Kolczyńską i prof. G.Rygał).

W trakcie nauczania chodzi też o to, by przyczynić się do zminimalizowania liczby uczniów dla których matematyka będzie trudna.

Osiągnięcia dzieci z grupy są poddawane systematycznej obserwacji i kontroli. Dokonywane są porównania osiągnięć dzieci z grupy z dziećmi z innych klas. Wyciągane są wnioski. Program rozwijania uzdolnień powstaje stopniowo i jest dostosowywany do umiejętności dzieci.

Nauczyciele realizujący eksperyment matematyczny w szkołach zostali przeszkoleni tak, aby mogli stosować zalecane i opisane w programie metody wspomagania dzieci w rozwoju umysłowym i w edukacji matematycznej.

Po każdym z etapów istnieje możliwość rozwiązania grupy, a w przypadku rezygnacji więcej niż 1/3 grupy eksperyment ulega przerwaniu.

Współpracujemy z: